Център за подкрепа за личностно развитие-Златоград спечели проект от Министерство на образованието и науката

  Център за подкрепа за личностно развитие-Златоград спечели проект от Министерство на образованието и науката

По Национална програма на Министерство на образованието и науката „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование" 2021 година ЦПЛР град Златоград получи финансиране на стойност 24 308,70 лв. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане на кабинет „Театрална стая“, за работа на клубовете „Арт драма“, „Театрално – дискусионен клуб“ и студио „Приказен свят“. Целта на проекта е създаване на съвременни условия за провеждане на занимания по интереси, както и закупуване на материали и оборудване за дейността на изброените клубове. Залага се на развитието на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, посещаващи центъра.

Вирни се горе