Център за обществена подкрепа ще заработи в Доспат и Златоград по проект

Център за обществена подкрепа ще заработи в Доспат и Златоград по проект

От 1 януари 2011 г. на територията на общините Златоград и Доспат стартира изпълнението на проект „Партньорство в подкрепа на децата и семействата от област Смолян”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд в размер на 236 194.40 лв. в рамките на схема за безвъзмездна помощ „Социални услуги за социално включване”, BG051PO001-5.2.06 по договор: BG051PO001-5.2.06 -0047-С-0001. Водеща организация е фондация «Международна социална служба – България» в партньорство с Общините Златоград и Доспат. Проектът ще се изпълнява за период от 12 месеца. Целта на проекта е да повиши качеството на живот на децата в риск и техните семейства на територията на област Смолян чрез развитие на социални услуги в общността за превенция на институционализацията и социалната изолация и за успешна социална интеграция Основните целеви групи, към които са насочени новите социални услуги са:

  1. Деца от 5 до 18 год. с различни по вид и степен на тежест увреждания и техните семейства;

  2. Деца 3 до 18 г. в риск от общността и техните семейства.

  3. Деца и семейства от общността (към които са насочени превантивните услуги и информационната кампания)

В рамките на проекта се предвижда във всяка от двете общини да заработи Център за обществена подкрепа, който ще предоставя консултативни услуги в няколко направления: превенция на изоставянето; превенция на насилието и работа с деца, жертви на насилие и техните семейства; превенция на отклоняващо се поведение и работа с деца с отклоняващо се поведение и техните семейства; превенция на отпадането от училище и работа с деца, застрашени от или отпаднали от училище и техните семейства; реинтеграция на деца в биологичното им семейство; подкрепа и консултиране на семейства от общността. Предвижда се капацитетът и на двата центъра да бъде 25 клиенти, като във всеки един ще работят по 6 професионалисти- социални работници, психолози, педагог. В община Доспат се предвижда да започне работа и Дневен център за деца с увреждания, който ще предоставя различна форма на работа с децата – целодневна, в рамките на половин ден и почасова при капацитет – 20 деца. В центъра ще работи мултидисциплинарен екип от специалисти- социални работници, психолог, педагог, логопед, рехабилитатор, здравен специалист, които освен, че ще предоставят почасови специализирани услуги, ще обучават и подкрепят децата за придобиване на различни навици умения за живот, ще стимулират развитието на потенциала на всяко дете, ще работят за подобряване на общуването между децата и връстниците им в общността, с различни институции, ще придружават децата за оползотворяване на свободното време, организиране на разходки, тържества и др. Предвижда се двата центъра в община Доспат да предоставят услуги и на деца и семейства от община Борино. В проекта се предвиждат и дейности за повишаване на обществената чувствителност по темата и въвличане на широката общественост и професионалните общности в общините Златоград и Доспат при реализирането на новите услуги.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Международна социална служба- България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция за социална подпомагане.”

Вирни се горе