Три спортни площадки изграждат в община Доспат

Три спортни площадки изграждат в община Доспат

В три населени места се изграждат спортни площадки – инвестиция за над 400 хил. лева. Те са в селата Барутин, Змеица и Бръщен

На 22.06.2020 г в качеството си на бенефициент, кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа договор № BG06RDNP001-19.026-0001-C01/22.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно равитие”. Информацията е публикувана на сайта на Община Доспат, раздел „Изпълнявани проекти“.

Наименованието на проекта е „Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за следните подобекти: – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат“. Проектът цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Доспат и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на условия за спорт на открито. Реализацията на проекта ще подобри качеството и средата на живот на населението в общината на, посредством изградена спортна инфраструктура Обща стойност на проекта: 391 042.10 лв. без ДДС (триста деветдесет и една хиляди и четиридесет и два лева и десет стотинки).

Основни дейности: Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на спортна инфраструктура община Доспат за следните подобекти: – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат“;

– „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат“;

– „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат“.

Вирни се горе