Тревожна тенденция: Населението на област Смолян намалява и застарява

Тревожна тенденция: Населението на област Смолян намалява и застарява

Демографската картина на област Смолян през 2022 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява се броят на изселените и заселените.

По данни от текущата демографска статистика, население на област Смолян в края на 2022 г. е 93 354 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 1 798 души, или с 1.9%1 (при 0.5% за страната).

Мъжете са 44 674 (47.9%), а жените – 48 680 (52.1%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 090 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 50 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 946, или 27.8% от населението на областта. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.9 процентни пункта, а спрямо 2015 г. увеличението е със 6.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32.3%, а на мъжете - 22.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (43.0%), Чепеларе (32.0%), Неделино (31.9%), Борино (30.9%) и Девин (30.2%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат - 23.0%, Рудозем - 23.3% и Мадан - 25.3%.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 10 120, или 10.8% от общия брой на населението.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем - 13.1%, Смолян – 11.7%, Доспат – 11.5% и Мадан - 11.4% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните - 5.4%.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост1 е 63.0%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение през 2005, 2010 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 39.2, 41.1 и 48.7%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 57.7%, отколкото в селата - 70.7%. Най-неблагоприятно е съотношението в община Баните (93.9%), следвана от Чепеларе (71.2%), а най-благоприятно - в общините Доспат - 52.7% и Рудозем - 57.2%. За страната този показател е 60.4%, а за София (столица) - 51.4%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.0 години през 2010 г. нараства на 45.8 години през 2015 г. и достига 48.8 години в края на 2022 година.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 46.5 години, а в селата - 51.5 години.

Към 31.12.2022 г. в градовете живеят 53 564, или 57.4%, а в селата – 39 790, или 42.6% от населението на областта. За страната процентите са съответно 73.6 и 26.4.

Към края на 2022 г. жителите на област Смолян живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 - села. Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение.

Към края на годината населените места без население са 9. Най-голям брой населени места без население има в община Смолян.

В 95, или в 39.6% от населените места живеят под 50 души.

С население над 5 хил. души са три града в областта и в тях живее 38.6% от населението.

През 2022 г. в Област Смолян са регистрирани 485 родени деца, като от тях 482 (99.4%) са живородени.

Коефициентът на обща раждаемост1 през 2022 г. е 5.1‰ .

Броят на живородените момчета (249) е с 16 по-голям от този на живородените момичета (233), или на 1 000 живородени момчета се падат 936 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 312 и 170 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 5.8‰, а в селата - 4.2.

В териториален аспект най-висока е раждаемостта в общините Мадан - 6.5‰, Рудозем и Смолян - по 5.8‰. С най-ниска раждаемост през 2022 г. са общините Баните - 1.9‰, Девин - 3.6‰ и Борино - 4.1‰.

Общо за страната коефициентът на раждаемост е 8.8 на хиляда. Област Смолян е на последно място в страната по този показател.

Тоталният коефициент на плодовитост2 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2022 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.33. За сравнение, през 2005 г. той е бил 1.14 деца, а през 2015 г. - 1.28 деца.

Тоталният коефициент на плодовитост общо за страната е 1.78 деца през 2022 година.

През 2022 г. средната възраст на майката при раждане на дете в областта е 30.0 години, а на първо дете -  27.8 години.

Регистрирани са 5 случая на многоплодни раждания, при 7 през 2021 година.

През 2022 г. броят на живородените извънбрачни деца е 318, или 66.0% от всички живородени.

В териториален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните живородени в общините Чепелара (84.0%), Девин (82.4%) и Мадан - 81.3%, а най-нисък - в Борино (40.0%), Доспат (44.4%) и Златоград(44.7%).

Смъртност

През 2022 г. са умрели 1 857 души, а коефициентът на обща смъртност1 е 19.7‰.

Смъртността сред мъжете (22.1‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.5‰). През 2022 г. на 1 000 жени умират 1 162 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (23.7‰) отколкото в градовете (16.7‰).

С най-висока смъртност в областта се отличават общините Баните (31.2‰), Борино (24.1‰) и Чепеларе (23.7‰). С най-ниска смъртност са общините Доспат - 14.9‰, Рудозем  - 16.1‰ и Мадан и Смолян  - по 18.6‰.

През 2022 г. в областта е починало 1 дете на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност1 е 2.1‰.

Бракове и бракоразводи

Регистрираните юридически бракове в област Смолян през 2022 г. са 267 и са с 14 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 61.0% (163) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 104 брака. Броят на сключените бракове определя коефициента на брачност1, който през 2012 г. е 2.1‰, а през 2022 г. - 2.8‰.

Средната възраст при склюване на първи брак на мъжете през 2022 година е 35.5, а на жените 32.5 години.

С най-много бракове на 1 000 души от населението са общините Златоград и Мадан (3.8‰), следват общините Девин (3.0‰) и Чепеларе (3.3‰). Най-нисък е коефициентът на брачност в община Баните  - 0.9‰.

Броят на разводите през 2022 г. е 78 и е с 14 по-малко от този през 2021 година. От всички прекратени бракове 65.4% се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (83.3%), следват причините „несходство в характерите“ (10.3%) и „фактическа раздяла“ (6.4%).

През 2022 г. изселените от област Смолян са 1 759, от които 171 в чужбина и 1 588 в рамките на страната, като от тях 405 сменят местоживеенето си в рамките на областта. От Смолян в Пловдив са се преместили 577 души. По-голям е броят на изселените мъже (891) в сравнение с този на жените (868).

През 2022 г. заселените в областта са 1 336 (1 798 през 2021 г.), като жените са повече –  693, а мъжете – 643.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на област Смолян се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2022 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1 375 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 14.6‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 10.9‰, а в селата - минус 19.5‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2022 г. всички общини в област Смолян имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по абсолютна стойност коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Доспат (-10.0‰), Рудозем (-10.3‰) и Мадан (-12.1‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Баните, Борино и Чепеларе, в които той достига съответно минус 29.3, минус 20.0 и минус 19.4‰.

Коефициентът на естествения прираст общо за страната през 2022 г. е минус 9.6‰.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София(столица) (-3.4‰), Сливен (-5.9‰), и Варна (-6.9‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 21.1‰, следвана от областите Габрово - минус 17.8‰, и Монтана и Кюстендил - минус 17.0‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от миграцията), който също е отрицателен - минус 423 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Намалението на населението в резултат на миграцията (вътрешна и външна), измерено чрез коефициента на нетната миграция, е -4.5‰.

През 2022 г. всички общини на област Смолян имат отрицателен механичен прираст, като с най-голямо намаление на населението в резултат на миграция са общините Баните (-11.5‰), Доспат (-9.4‰) и Мадан (-8.3‰), а с най-малко - общините Борино (-0.8‰), Девин (-1.9‰) и Зладоград (‑2.7‰).

Вирни се горе