Тревожна тенденция: Населението на област Смолян през 2023г. намалява и застарява

Тревожна тенденция: Населението на област Смолян през 2023г. намалява и застарява

Данните на териториалната статистика показват през последната година, че населението на област Смолян намалява и застарява

Демографската картина на област Смолян през 2023 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, нараства броят на изселените и заселените.

По данни от текущата демографска статистика, население на област Смолян в края на 2023 г. е 92 107 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 1 247 души, или с 1.3% (при 0.03% за страната).

Мъжете са 44 055 (47.8%), а жените – 48 052 (52.2%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 091 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 26 616, или 28.9% от населението на областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 1.1 процентни пункта, а спрямо 2015 г. увеличението е със 7.6 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 33.5%, а на мъжете - 23.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (43.4%), Неделино (32.9%), Борино (32.79%) и Чепеларе (32.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат - 24.0%, Рудозем - 24.7% и Мадан - 26.7%.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години са 9 749, или 10.6% от общия брой на населението.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем - 13.1%, Смолян – 11.4%, Доспат – 11.2% и Мадан - 11.0% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните - 5.3%.

Към 31.12.2023 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 65.2%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение през 2005, 2010 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 39.2, 41.1 и 48.7%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 60.1%, отколкото в селата - 72.7%. Най-неблагоприятно е съотношението в община Баните (95.1%), следвана от Чепеларе (72.5%), а най-благоприятно - в общините Доспат - 54.4%, Рудозем - 60.7 и Мадан 60.3%. За страната този показател е 61.0%, а за София (столица) - 51.5%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.0 години през 2010 г. нараства на 47.8 години през 2020 г. и достига 49.2 години в края на 2023 година.

Процесът на остаряване се проявява по различен начин при мъжете и жените, като при мъжете средната възраст на населението е 47.0 години, а при жените - 51.3 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени2 при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2023 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2023 г. е 51 569 души, или 56.0% от цялото население, като мъжете са 27 724, а жените - 23 845. Трудоспособното население е намаляло с 1 210 души, или с 2.3% спрямо предходната година.

Към края на 2023 г. в над трудоспособна възраст са 29 938 души, или 32.5%, а под трудоспособна възраст - 10 600 души, или 11.5% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2023 г. това съотношение е 44 (най-ниското в страната). За сравнение, през 2005 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 134 млади хора.

Най-благоприятно е това съотношение в общините Рудозем - 55 и Смолян - 54. Най-нисък е този показател в общините Баните и Неделино, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват съответно от 22 и 30 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 г.).

Към 31.12.2023 г. в градовете живеят 52 817, или 57.3%, а в селата – 39 290, или 42.7% от населението на областта. За страната процентите са съответно 73.5 и 26.5.

Към края на 2023 г. жителите на област Смолян живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 - села. Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение.

Към края на годината населените места без население са 8. Най-голям брой населени места без население има в община Смолян.

В 97, или в 40.4% от населените места живеят под 50 души.

С население над 5 хил. души са три града в областта и в тях живее 38.6% от населението.

Раждаемост

През 2023 г. в Област Смолян са регистрирани 472 родени деца, като от тях 471 (99.8%) са живородени.

Коефициентът на обща раждаемост през 2023 г. е 5.1‰.

Броят на живородените момчета (237) е с 3 по-голям от този на живородените момичета (234), или на 1 000 живородени момчета се падат 987 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 295 и 176 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 5.5‰, а в селата - 4.5.

В териториален аспект най-висока е раждаемостта в общините Борино - 7.0‰, Рудозем – 6.8‰ и Доспат - 5.8‰. С най-ниска раждаемост през 2023 г. са общините Баните - 1.9‰, Златоград - 3.5‰ и Неделино - 4.5‰.

Общо за страната коефициентът на раждаемост е 8.9 на хиляда. Област Смолян е на последно място в страната по този показател, като след него са Перник - 6.4, Габрово – 6.8 и Кюстендил – 7.1.

Тоталният коефициент на плодовитост4 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2023 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.45, в градовете той е 1.43, а в селата – 1.49. За сравнение, през 2005 г. той е бил 1.14 деца, през 2015 г. - 1.28 деца, а през 2020 г. - 1.49 деца. Тоталният коефициент на плодовитост, изчислен въз основа на фертилният контингент жени, който обхваща жените на възраст 15 - 49 навършени години е преизчислен към 9.05.2024 година.

Тоталният коефициент на плодовитост общо за страната е 1.79 деца през 2023 година.

През 2023 г. средната възраст на майката при раждане на дете в областта е 29.7 години, а на първо дете - 27.9 години.

Регистрирани са 8 случая на многоплодни раждания, при 5 през 2022 година.

През 2023 г. броят на живородените извънбрачни деца е 312, или 66.2% от всички живородени.

В териториален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните живородени в общините Чепелара (83.3%), Девин (81.3%), Мадан (75.5%) и Смолян – 74.8%, а най-нисък - в Доспат (28.6%), Борино (29.4%) и Златоград и Неделино – по 54.5%.

През 2023 г. са умрели 1 571 души, а коефициентът на обща смъртност5 е 16.9‰.

Смъртността сред мъжете (18.1‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.9‰). През 2023 г. на 1 000 жени умират 1 043 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.4‰) отколкото в градовете (13.6‰).

С най-висока смъртност в областта се отличават общините Баните (28.6‰), Неделино (19.1‰) и Чепеларе (18.5‰). С най-ниска смъртност са общините Рудозем - 11.8‰, Доспат - 15.1‰ и Борино - 15.2‰.

През 2023 г. в областта са починали 2 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност6 е 4.2‰.

Бракове и бракоразводи

Регистрираните юридически бракове в област Смолян през 2023 г. са 249 и са с 18 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 50.6% (126) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 123 брака. Броят на сключените бракове определя коефициента на брачност7, който през 2013 г. е 1.9‰, а през 2023 г. - 2.7‰.

Средната възраст при склюване на първи брак на мъжете през 2023 година е 36.2, а на жените 33.1 години.

С най-много бракове на 1 000 души от населението са общините Рудозем (3.9‰), Мадан (3.5‰) и Златоград (3.1‰). Най-нисък е коефициентът на брачност в община Чепеларе - 1.7‰.

Броят на разводите през 2023 г. е 70 и е с 8 по-малко от този през 2022 година. От всички прекратени бракове 67.1% се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (77.1%), следват причините „несходство в характерите“ (15.7%), „фактическа раздяла“ (5.7%) и „изневяра“ (1.4%).

Средната възраст при бракоразвод на мъжете през 2023 година е 47.2, а на жените 44.0 години.

Миграция на населението

През 2023 г. изселените от област Смолян са 1 784, от които 245 в чужбина и 1 539 в рамките на страната, като от тях 467 сменят местоживеенето си в рамките на областта. От Смолян в Пловдив са се преместили 531 души. По-голям е броят на изселените мъже (901) в сравнение с този на жените (883).

През 2023 г. заселените в областта са 1 637 (1 336 през 2022 г.), като и тук мъжете са повече – 847, а жените – 790.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на област Смолян се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2023 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1 100 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 11.8‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 8.1‰, а в селата - минус 16.9‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2023 г. всички общини в област Смолян имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по абсолютна стойност коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Рудозем (-5.0‰), Борино (-8.2‰) и Доспат (-9.3‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Баните, Неделино и Златоград, в които той достига съответно минус 26.7, минус 14.6 и минус 13.6‰.

Коефициентът на естествения прираст общо за страната през 2023 г. е минус 6.8‰.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София(столица) (-1.5‰), Сливен (-3.0‰) и Благоевград (-4.4‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 16.2‰, следвана от областите Габрово - минус 15.1‰, и Монтана, Кюстендил и Перник - минус 13.8‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от миграцията), който също е отрицателен - минус 147 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Намалението на населението в резултат на миграцията (вътрешна и външна), измерено чрез коефициента на нетната миграция, е -1.6‰.

През 2023 г., за разлика от предходната година, не всички общини на област Смолян имат отрицателен механичен прираст. С най-голямо намаление на населението в резултат на миграция са общините Доспат (-8.9‰), Зладоград (-5.7‰) и Мадан (-5.5‰), а увеличение има в общините Борино (12.3‰), Баните (8.4‰), Чепеларе (7.3‰) и Неделино (3.9‰).

Вирни се горе