Традиционно ниски нива на престъпност и висок процент разкриваемост на извършителите на криминални престъпление отчете ОДМВР-Смолян за 2022г.

Традиционно ниски нива на престъпност и висок процент разкриваемост на извършителите на криминални престъпление отчете ОДМВР-Смолян за 2022г.

Традиционно ниски нива на престъпност и висок процент разкриваемост на извършителите на криминални престъпление отчете ОДМВР-Смолян за работата си през 2022г.

В присъствието на министъра на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев, зам.-главния секретар на МВР – гл.комисар Станимир Станев, областния управител на област Смолян – г-н Стефан Сабрутев, кметове на общини, представители на Окръжна прокуратура – Смолян, Административен съд – Смолян, Районна прокуратура – Смолян, РДГП, ТДНС, ОДПБЗН и ръководния състав на ОДМВР – Смолян бяха отчетени резултатите от работата в борбата с престъпността и осигуряване на добър обществен ред на територията на областта през 2022г.

През 2022 г. статистическите данни отново отчитат ниска криминална престъпност на територията обслужвана от ОДМВР – Смолян – едва 0,7% от регистрираните в страната криминални престъпления, които съотнесени към 100 хил. от населението са 498 престъпления при 1049 средно за страната. Криминалната активност на населението в областта е сред най-ниските за страната.

Като цяло регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР – Смолян през 2022 г. бележат увеличение с 10,2% в сравнение с 2021 г. В структурата на криминалната престъпност доминиращи са общоопасните престъпления, което се превръща в устойчива тенденция за обслужваната територия през последните 7 години.

Регистрираните икономически престъпления на територията на ОДМВР – Смолян през 2022 г. бележат намаление с 13% в сравнение с 2021 г. и представляват 1% от регистрираните в страната икономически престъпления. Запазва се характера на регистрираната икономическа престъпност през 2022 г., като отново водещи са документните престъпления, следвани от престъпленията в горското стопанство.

На фона на горните данни за през 2022 г. ОДМВР – Смолян отново се нарежда в челните места по разкриваемост на криминалните престъпления на територията на страната – разкрити са 64,7% от общия брой регистрирани престъпления (61,5% през 2021 г.) при средна за страната разкриваемост от 51,6%. С най-висока разкриваемост на територията обслужвана от областната дирекция е РУ – Девин – 74,2%, а с най-ниска РУ – Смолян – 57,7 %. Процентът на разкриваемост на престъпленията с неизвестен извършител е 47,4% спрямо 46,6% през 2021 г. В края на отчетния период на производство са 167 досъдебни производства.

Като извършители на престъпления, извършени и разкрити през 2022 г. са уличени 302 лица, а за 2021г. те са били 269 през 2021 г.

Установени като извършители по линия на криминалната престъпност през 2022 г. са 385 лица, извършили 409 престъпления (в т.ч. и престъпления, регистрирани в предишни години и разкрити през 2022 г.). От тях 27,5% са били в нетрезво състояние, 51,4% са осъждани за престъпления, 7,5% са непълнолетни и 6,2% - малолетни.

94,4% от разкритите престъпления са извършени индивидуално, а останалите 5,6% - в съучастие. Най-много престъпления са извършени от лица във възрастова граница над 40 г. (33,3% от разкритите престъпления). 10,5% от разкритите престъпления са извършени от непълнолетни лица, а 5,1% - от малолетни. 9,5% от престъпленията са извършени от лица след употреба на наркотични вещества.

По линия на икономическата престъпност през 2022 г. са разкрити 97 престъпления (регистрирани през годината и в предишни години) срещу 65 за 2021 г., като разкриваемостта за 2022 г. е 44,2%, а за предходната година е била 17,4%. От разкритите престъпления преобладават документните престъпления и престъпленията в горското стопанство.

56,7% от разкритите икономически престъпления са извършени от лица над 40 години и 28,9% от лица между 31-40 г.

Противодействие на детската престъпност:

64 от разкритите криминални престъпления са дело на 24 малолетни и 29 непълнолетни лица. От непълнолетни лица са извършени 2 престъпления за телесна повреда, 1 грабеж, 13 кражби, 3 унищожаване и повреждане на имущество, 5 престъпления с наркотични вещества и 7 посегателства спрямо МПС.

От малолетни извършители са извършени 1 грабеж, 10 кражби, 3 унищожаване и повреждане на имущество, 2 посегателства спрямо МПС.

Приоритети и основни възможности за развитие в дейността на ОДМВР – Смолян през 2023 г., ще бъдат следните:

 • ефективно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред;

 • подобряване на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;

 • противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и обезпечаване на сигурността на гражданите в к.к. Пампорово и туристическите центрове на обслужваната територия;

 • гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност при произвеждането на избори за общински съветници и кметове през 2023 г.

 • повишаване на ефективността на превантивната дейност, осъществявана от полицейските органи на МВР;

 • противодействие на престъпленията, ощетяващи държавния бюджет, системата на НОИ, ТЕЛК, ВиК и РИОСВ, престъпленията в горското стопанство и корупцията;

 • повишаване на ефективността в дейността по разследването на полицейските органи;

 • превенцията на детската престъпност и противодействието на престъпленията, извършвани от деца и срещу деца;

 • ефективна защита на границите на страната. Осъществяване на политика за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци.

 • осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при бедствия и други извънредни ситуации;

 • ефективно управление на ресурсите в МВР. Подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите.

Вирни се горе