Топлият обяд за 170 потребители в община Доспат продължава до края на годината

 Топлият обяд за 170 потребители в община Доспат продължава до края на годината

На основание Заповед изх. № РД-06-38 / 21.10.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика, е утвърдено изменение на целевата програма, включващо решение за удължаване на сроковете за предоставяне на услугата ,,Топъл обяд“ до 31.12.2020г. като е осигурено финансиране от Агенция за социално подпомагане.

Уведомяваме Ви, че предоставянето на „Топъл обяд“ в община Доспат ще продължи считано от 01.10.2020г. за 170 бр. до 31.12.2020 г.

Проектът стартира от 01.10.2020 г. и осигурява целево подпомагане с „Топъл обяд“ в община Доспат за 170 бр. потребители. Общият размер на средствата, които е одобрен за община Доспат е 31 059,00 лева. – в т.ч. размер на средствата за храна за обяд на 170 бр. потребители за 63 дни по 2,50 лв. средно месечно за един храноден е 26 775,00 лева. – в т.ч. размер на средствата за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи е 4 284,00 лева. Дейностите на проекта се осъществяват в рамките на седем населени места, в които има детски градини с действащи детски кухни, гр. Доспат, с. Барутин, с. Змейца, с.Късак, с. Бръщен, с. Црънча и с. Любча.

С прилагане на тази мярка се цели:

1.Приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявена извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднения да осигурят сами прехраната си.

2.Осигуряване на мерки, насочени към постигането на устойчивост в дейностите по проект „Топъл обяд за всички“ с крайна дата на изпълнение 30.04.2020 г.

3.На територията на община Доспат не се предоставят сходни такива услуги и лицата не могат по друг начин да бъдат подпомогани в условия на извънредно положение.

Целеви групи:

  1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина. /след извършване на проверка от Комисия в Община Доспат в регистъра на карантинираните лица/.

2.Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната. 3.Лица, който поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помоща на близките си своите ежедневни потребности от храна.

По населени места лицата са както следва:

гр. Доспат – 43 лица;

с. Барутин – 31 лица;

с. Змеица – 16 лица;

с. Късак – 17 лица;

с. Любча – 24 лица;

с. Бръщен – 23 лица;

с. Црънча – 16 лица.

При необходимост ще се оказва и съпътстваща подкрепа за потребителите /заявено от тях/, като закупуване на лекарства, храна и други продукти от първа необходимост със средства на лицата или с други средства, различни от тези по този договор. Моля лицата отговарящи на изискванията да се обадят на тел. 0893 40 62 93 .

Раздаването на топлия обяд от седемте трапезарии се извършва до домовете на потребителите, при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания. Използват се съдове за еднократна употреба, като порциона се опакова в съдове за еднократна употреба за самостоятелна консумация, с гарантирани мерки против замърсяването на храната.

Продължителност на проекта (брой работни дни 63 – от 01.10.2020г.- г. до 31.12.2020г.)

Вирни се горе