Свободни работни места в Бюрото по труда в Смолян

Свободни работни места в Бюрото по труда в Смолян

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ

КЪМ 02.01.2024 г.

Длъжност: УПРАВИТЕЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1900 лв

Длъжност: ЗАМЕСТНИК, УПРАВИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1500 лв

Длъжност: ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1200 лв. + командировки

Длъжност: ПОМОЩНИК, ВЪЗПИТАТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 980 лв

Длъжност: КАМЕРИЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР , ПЕРАЛНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР , ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СКИ ГАРДЕРОБ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 970 лв.

Длъжност: ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1100 лв.

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОТГОВОРНИК, ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО/НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 933 лв.

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Баните, Рудозем и Чепеларе, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2023 г., както следва:

Мерки по ЗНЗ, за работодатели, които осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - свободни средства - 7106 лв.;

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.

Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

  За вас работодатели и безработни лица

От 02.10.2023г. стартира проект BG05SFPR002-3.001-0001 „Младежка заетост +” на Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021 – 2027.

Основната цел на Проекта е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения при работодател, което ще улесни преходът от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит у тях, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

Целева група по проекта са:

 • неактивни или регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) лица на възраст от 16 до 29 години включително;

 • да не участват в никаква форма на заетост, като например:

 • да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,

 • да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,

 • да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,

 • да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,

 • да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,

 • да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,

 • да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД,

 • да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности,

 • за стажуване при работодател, който е част от органите на централните администрации на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38. ал.1 от Закона за администрацията, лицата трябва да удостоверят завършено висше образование.

    Допълнителна и конкретна информация може да се получи на официалния сайт на Агенция по заетостта, както и в:

Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.

Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

Филиал Чепеларе, ул. „Муржовска” 1а, тел. 03051/29-15.

  Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в: 

Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.

Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а;

Вирни се горе