Свободни работни места към Бюрото по труда - 13.03.2024 г.

Свободни работни места към Бюрото по труда - 13.03.2024 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 13.03.2024 г.

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1500 лв.

Длъжност: КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1026 лв.

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв.

Длъжност: ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ /ПОЩАЛЬОН/

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 970 лв

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 933 лв.

Длъжност: РАБОТНИК В РЕСТОРАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОИЗВОДИТЕЛ, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

Длъжност: ОТГОВОРНИК, ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 933 лв.

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 933 лв.

Длъжност: МОНТАЖНИК, АСЕМБЛИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 933 лв.

Длъжност: ПРОДАВАЧ, УЛИЧНА СЕРГИЯ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СКЛАДАДЖИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 933 лв.

Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1300 лв.

Шофьорска книжка: Категория В

Длъжност: МИЯЧ СЪДОВЕ/ РЪЧНО/

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПАКОВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО/НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Категория „В”

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КАЧЕСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: ТЕХНИК, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КАЧЕСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: ТЕХНОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Владеене на чужд език: Английски

Категория „В”

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА

Степен на образование: Професионален коллеж

За Вас работодатели и безработни лица

От 02.10.2023г. стартира проект BG05SFPR002-3.001-0001 „Младежка заетост +” на Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021 – 2027.

Основната цел на Проекта е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения при работодател, което ще улесни преходът от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит у тях, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

Целева група по проекта са:

 • неактивни или регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) лица на възраст от 16 до 29 години включително;

 • да не участват в никаква форма на заетост, като например:

 • да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,

 • да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,

 • да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,

 • да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,

 • да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,

 • да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,

 • да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД,

 • да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности,

 • за стажуване при работодател, който е част от органите на централните администрации на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38. ал.1 от Закона за администрацията, лицата трябва да удостоверят завършено висше образование.

От 08.03.2024г. стартира Проект BG05SFPR002-1.003-0001 "Започвам работа" - Компонент 3 "Заетост", Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

Основна цел на проекта е осигуряване на мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица с акцент върху лицата в неравностойно положение, чрез включване на лицата от целевите групи в заетост при работодател посредством прилагане на индивидуален подход.

Бюджетът е в размер на 224 млн. лв., а периодът на изпълнение до края на 2026 г.

Предвидено е по проекта да бъдат включени в заетост общо 14 400 лица, от които при напускане на операцията 10 800 да имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица.

Целевите групи по проекта са неактивни и безработни лица, неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

По проекта са изведени две приоритетни групи лица представители на целевите групи, а именно:

• безработни и неактивни лица в неравностойно положение;

• безработни и неактивни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%);

Работодателите ще могат да подават заявки по проекта само в електронен вид чрез попълване на електронна заявка на официалната интернет

страница на Агенция по заетостта и в рамките само на един месец – от 08:30 часа на 08.03.2024 г. до 23.59 часа на 07.04.2024 г. включително.

Допълнителна информация може да се получи на официалния сайт на Агенция по заетостта /www.az.government.bg/, както и в:

 • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.

 • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

 • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

 • Филиал Чепеларе, ул. „Муржовска” 1а, тел. 03051/29-15.

Вирни се горе