Стопаните със земи в Натура 2000 получиха 53.8 млн. лв.

 Стопаните със земи в Натура 2000 получиха 53.8 млн. лв.

Преведени са 53 884 787 лв. по мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Кампания 2021. Средствата са наредени по банковите сметки на 11 417 земеделски стопани, уточниха от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) .

По мярката се подпомагат фермери, чиито земи попадат в обявените защитени зони от Натура 2000. Статутът им е регламентиран по реда на Закона за биологичното разнообразие, както и с обнародвани заповеди в „Държавен вестник“ на министъра на околната среда и водите.

Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ. Средствата компенсират стопаните за направените от тях допълнителни разходи и пропуснати ползи, следствие спазване на ограниченията, които действат в обявените под защита зони.

За сравнение, за Кампания 2020 общата изплатена сума по мярка 12 беше 45.3 млн. лева.

Вирни се горе