Стартират различни форми за обучения на предприемачи в туризма по проект

Стартират различни форми за обучения на предприемачи в туризма по проект

Стартират различни форми за обучения на предприемачи в туризма по проект:

„Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона”

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори–Смолян (СРХР), в партньорство с Федерацията на хотелиерите в Гърция, Университетът на Македония (/Комитет за научни изследвания / Катедра Счетоводство и Финанси - Солун) и Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – гр. Сандански, изпълнява проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона”, с акроним „CAP TOUR”.

Проектът се реализира с безвъзмездно финансиране, чрез договор за субсидия B6.3a.29/06.05.2021 г., по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Р Гърция и Р България. Неговото изпълнение стартира през миналата година, като планираните дейности трябва да бъдат изпълнени до края на м. април 2023 г.

„Създадохме проекта с основен акцент за повишаване на уменията и знанията на предприемачите, чрез провеждане на различни видове обучения: семинари за усъвършенстване на бизнес уменията, групови и индивидуални сесии и предоставяне на персонализирани услуги за подкрепа на бизнес идеи и начинания на стартиращи предприемачи“, съобщи пред представителите на национални и регионални печатни и електронни медии на встъпителната пресконференция по проекта, която се проведе на 07.10.2022 г., в Смолян, Георги Пампоров - Председател на УС на СРХР-Смолян.

Основната цел на проекта е да се активизират ключовите фактори, влияещи върху предприемаческия успех на туристическия бизнес в трансграничния район с фокус върху малките и микро предприятия. „Една част от обученията са насочени към повишаване на управленските умения на участниците в тях, с акцент върху финансовото управление. Други дейности ще подобрят знанията и уменията за използване на Интернет и Комуникационните Технологии, за ефективен електронен маркетинг, тъй като това е отлична възможност с минимални разходи да бъде постигнат оптимален ефект. Една от целите на нашия проект е да се подобрят възможностите за работа в партньорска бизнес-мрежа в трансграничния регион, чрез провеждането на форуми, кръгли маси и тематични семинари“, посочи Пампоров.

Дейностите по проект „CapTour“ са фокусирани към подобряване на предприемаческата среда в туристическия сектор, включително за стартиращи фирми чрез предоставяне на услуги, съобразени с техните реални нужди. За укрепване на трансграничните бизнес-възможности в туризма е планирано и създаването на виртуален бизнес форум, като място за споделяне на знания, опит и идеи за бизнес-партньорство от активните предприемачи, които ще имат достъп до нея. Електронната платформа ще представя и добри практики от европейски страни, относно финансови инструменти за подкрепа на бизнеса, модели за устойчиво управление на туризма, както и за икономически растеж, воден от туристическия сектор.

Пред медиите Пампоров обяви, че СРХР ще създаде два наръчника (практически ръководства) по темите: «Безопасност на храните» и «Ръководство за набиране на средства за стартиране на бизнес».

СРХР-Смолян проведе през м. май т.г. три от дискусионните работни срещи на тема: „Иновации, екстраверсия, корпоративна социална отговорност в туризма“ с представители на туристическите сектори: хотелиери, ресторантьори, туроператори и турагенти. Предстои да се разработят и отпечатат двата наръчника, а през м. ноември т.г. членове на сдружението ще посетят гр. Сандански за участие във форума „Бъдещето на туризма“. През следващите месеци ще се провеждат планираните обучения и консултации за желаещите предприемачи и ще се организира посещение за участници в обучителните форми в гр. Солун на форума „Финансов мениджмънт на хотелиерството“.

Предприемачите, както и желаещи да стартират туристически бизнес, могат да научат повече подробности за проект „CapTour“ в СРХР – Смолян, ръководител - Георги Пампоров, чрез E-mail:srhr@abv.bg, тел: 088 44 22 686.

pamporov

Вирни се горе