Стартираха преговорите за сключване на колективен трудов договор в най- голямото училище в област Смолян

Стартираха преговорите за сключване на колективен трудов договор в най- голямото училище в област Смолян

„Стартираха преговорите за сключване на колективен трудов договор в най- голямото училище в областта- I СОУ „Св. св. Кирил и Методий“- Смолян. Това заяви председателят на КНСБ Смолян Тодор Капитанов, който пряко ще участва в преговорите с директора в училището. В колективния трудов договор синдикатът настоява за ежегодна програма за повишаване на квалификацията и преквалификацията на работниците и служителите, в съответствие с потребностите на учебното заведение. Страните ще преговарят за двумесечен срок на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения от страна на директора, както и за синдикална защита при съкращения на щата или намаляване обема на работа по смисъла на чл. 333, ал.4 КТ.

Синдикатите предлагат работниците и служителите от непедагогическия персонал със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер на 36 работни дни, а работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст, да има право допълнително на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст – на четири работни дни платен отпуск за всяка календарна година. „В проектът за колективен трудов договор в училището е предложен изцяло нов раздел, с който синдикатът предлага способи за съвместяване на трудовия и семеен живот. Ще се опитаме да договорим за работниците и служителите, които имат зависим член в семейството /болни деца, родители, близки, за които се грижат, хора с трайни увреждания/ да ползват 2 дни допълнително платен отпуск. На семействата с деца да се оказва помощ за включване в детски лагери, зелени училища и други по време на ваканциите в почивните бази в системата на МОН. А семействата с ученици да бъдат подпомагани с 40 лв. за всяко дете в началото на учебната година“- завърши Капитанов.

Вирни се горе