Стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

  Стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и е доброволно обединение на деца, осъществяващо своята дейност, съгласно законите на Република България. Съветът работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Целта на съвета е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съставът на Съвета се формира от по двама представители /титуляр и заместник / на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години включително. По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Смолян, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.

Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

Активност

Креативност

Толерантност

Ангажираност към обща кауза

Умения за участие в дискусии

Ориентираност към резултати

Организаторски умения

Умения да мотивира и обединява деца от областтаУмение за изказване на позиция от името на другите деца от областта

Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

  • Детето да е получило международна закрила;

  • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Кандидатури могат да подават деца в едно от посочените направления:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Документите на кандидатите – Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо по образец, могат да се подават на място в Приемна №1 - Деловодство Община Смолян всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа, по пощата на адрес: гр. Смолян, бул. „България” №12 или на e-mail: obshtina@smolyan.egov.bg до 24 май 2024 г.

Вирни се горе