Стартира прием за подбор на проекти на МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“

Стартира прием за подбор на проекти на МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG14MFOP001-4.033, МЯРКА 2.2 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ“

Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.033, МЯРКА 2.2 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ“.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/ Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6976

http://www.flag-rhodope.bg/

Вирни се горе