Стартира нова схема по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Стартира нова схема по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Дирекция “Бюро по труда” – Смолян информира работодателите от региона, че стартира нова схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие” – ПРОЕКТ “НОВ ИЗБОР – РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ”. Схемата извежда на преден план инвестирането в човешкия капитал чрез конкретни дейности по придобиване на нови и разширяване на съществуващи знания и умения, с осигурена последваща заетост на преминалите квалификационното обучение.

  • За работодателите от реалния сектор на от бюджета на Проекта на работодателя се предоставят средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална месечна работна заплата, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.

Важно е да се знае,че работодателят осигурява допълнителни средства, над установената за страната минимална работна заплата, в общ размер на не-по-малко от предоставяното от бюджета на Проекта възнаграждение, за:

  • дължими средства за годишен платен отпуск по Кодекса на труда;

  • допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда;

  • дължимите осигуровки по Кодекса за социално осигуряване;

  • други дължими средства;

  • допълнителни средства над минималната работна заплата, установена за страната.

  • За работодатели – общински администрации /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от ЗОС/ и структури на държавната администрация от бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална работна заплата, дължимите вноски по КСО и дължими и допълнителни средства по КТ, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.

Безработните лица се обучават за придобиване на професионална квалификация, съгл. изискванията на работодателя в съответствие с обявеното работно място. След завършване на обучението безработните лица се наемат за срок от 9 до 12 месеца.

По- подробна информация и заявки-образец за участие в схемата може да се намерят на сайта на Агенция по заетостта. Заявления за участие в Проекта се подават от работодателите в съответните дирекции „Бюро по труда”.

Вирни се горе