СТАРТИРА ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

СТАРТИРА ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Община Смолян стартира лятно училище за деца, на които им предстои постъпване в първи клас, в изпълнение на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие“, Договор за БФП №BG05М9ОР001-2.004-0044-С01, Дейност: Допълнителна подготовка за равен старт в училище.

Целта на услугата е да се подобри училищната готовност на децата постъпващи в първи клас, като се повиши тяхната мотивация, увереност и се създадат навици, които ще ги подпомогнат в първите стъпки на новия етап в живота им. Създаване на положителни нагласи за учение у децата, умения за активно и самостоятелно учение, умения за работа в екип и решаване на проблемни ситуации.

Лятното училище ще се проведе, както следва:

I група – до 20 деца

Място: Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян, кв. Стар център

Период: от 19.06.2023 г. до 14.07.2023 г., всеки работен ден от 08:00 до 13.30 часа

Срок за подаване на документи за участие: до 16.06.2023 г.

II група – до 20 деца

Място: Основно училище „Стою Шишков“ – гр. Смолян, кв. Устово

Период: от 03.07.2023 г. до 28.07.2023 г., всеки работен ден от 08:00 до 13.30 часа

Срок за подаване на документи за участие: до 30.06.2023 г.

Документи за участие могат да се подават в Администрациите на училищата, както и в Общностен център- гр. Смолян, кв. Каптажа, ул. „Христо Христов“ № 31

Необходими документи за записване на децата:

  1. Заявление по образец;

  2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование /копие/;

  3. Карта за участие по образец.

Услугата ще се предоставя от педагози и медиатори, чрез интерактивни методи, игри в съответствие с предпочитанията на децата. Ще се организират състезания и викторини в края на летните училища, за да се провери изходящото ниво на децата. С помощта на родителите ще се организират кратки екскурзии, фестивали и други творчески и познавателни дейности в околностите на града. На участниците ще бъдат осигурени учебни помагала, както и пакет със храна, включващ – закуска, плод и вода.

Услугата е напълно безплатна и се предоставя от Общностен център – гр. Смолян, като се реализират по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, изпълняван от Община Смолян,

За контакти и допълнителна информация:

Адрес: гр. Смолян, кв. Каптажа ул. „Христо Христов“ № 31

Телефон: 0301/6 20 26,

E-mail: o.centur_smolyan@abv.bg

Вирни се горе