Стартира конкурс „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината”

Стартира конкурс „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината”

Областна администрация - Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев” - Смолян обявяват стартирането на ежегодния конкурс „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината” по повод 11 май - професионалният празник на библиотекаря.

От настоящата година конкурсът, който се провежда под патронажа на Областния управител на област Смолян Стефан Сабрутев, ще носи името на Йорданка Вълчева. Вълчева бе дългогодишен заместник-директор на Регионална библиотека „Николай Вранчев“, а професионалния й път бе изцяло отдаден за утвърждаване на библиотечното дело в област Смолян.

Отличията ще се присъждат на конкурсен принцип за високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките: внедряване на иновативни услуги за ползвателите, реализация на проекти с обществена и професионална значимост, принос в изграждането на положителна визия на библиотеките и по-силното им присъствие в медиите и местната общност.

Предложения за годишните награди могат да се правят от дирекционни съвети на библиотеките, читалищни настоятелства, обществени, професионални и неправителствени организации, представители на местната власт.

Документите с предложения за номинации се изпращат на адрес : гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” №7, Регионална библиотека „Николай Вранчев” - Смолян, за конкурса „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината. Срок на подаване на кандидатурите: 28 април 2023 година.

Линк: https://www.librarysm.com/konkurs2.html

ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ГОДИШНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ НАГРАДИ

 1. Процедурата по излъчване на победителите в годишните библиотечни награди обхваща два етапа.

  1.1. Първият етап е „Допустимост на кандидатите“ и в него преценката се прави по документи.

  1.1.1. Специално определен екип от организаторите преглежда постъпилите формуляри с предложения и приложените към тях документи, за да установи тяхното съответствие на Статута.

  1.1.2. Екипът изготвя доклад за постъпилите кандидатури и тяхното съответствие на Статута и го представя на Областния управител.

  1.2. Вторият етап е „Избор на наградените“.

  1.2.1.Със заповед на Областния управител се изгражда комисия по оценка на кандидатурите, включваща представители на Областна администрация Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев“. Комисията се оглавява от областния управител или упълномощен от него служител.

  1.2.2. Всеки от комисията по оценяване получава Доклад за „Допустимост на кандидатите“, заедно с документите на допуснатите кандидати.

  1.2.3. Комисията оценява кандидатурите по петобалната система, като най-високата оценка е 5, а най-ниската 1.

  1.2.4. Всеки член на комисията оценява всяка от кандидатурите и изпраща своите резултати на организаторите на конкурса.

  1.2.5. Регионална библиотека „Николай Вранчев“ обобщава получените оценки и изготвя информация за крайните резултати от конкурса, които предоставя на областния управител.

Критерии за оценка на кандидатура „Библиотека на годината”

 1. Показатели за ефективност на библиотечното обслужване на базата на средните за област Смолян за 2022 година – читаемост, посещаемост и обръщаемост на фонда /постигнатото за всеки показател се точкува по установените правила /.

  1. Внедряване на иновативни услуги за ползвателите.

 2. Реализирани културни и образователни събития за различни категории потребители.

 3. Реализация на проекти с обществена и професионална значимост.

  1. Високи постижения в реализацията на мисията на библиотеката, изграждане на положителна визия на библиотеката и силно присъствие в живота на местната общност.

https://www.librarysm.com/konkurs2.html

Вирни се горе