Стартира информационна кампания за предотвратяване образуването на отпадъци в 10 общински училища

Стартира информационна кампания за предотвратяване образуването на отпадъци в 10 общински училища

На 15.09.2023 г. се проведе Информационно събитие по проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0027-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е част от процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Приоритетна ос 2 “Отпадъци” на ОП “Околна среда” 2014-2020 г.

По време на събитието бяха представени общите цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта, извършените дейности до момента, както и предстоящите събития в 10-те училища в община Смолян, включени в проекта:

  1. Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смолян

  2. Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Смолян

  3. Основно училище „Стою Шишков” – гр. Смолян

  4. Основно училище „Юрий Гагарин” – гр. Смолян

  5. Основно училище „Иван Вазов” – гр. Смолян

  6. Средно училище „Отец Паисий” – гр. Смолян

  7. Основно училище „Никола Й. Вапцаров” – с. Широка лъка

  8. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци

  9. Основно училище „Стою Шишков” – с. Търън

  10. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян

Предстои провеждането на кампания за установяване на нов модел на поведение за предотвратяване образуването на отпадъци, която ще се проведе с участието на учениците от начален, основен и среден курс от 10 общински училища на територията на община Смолян. Ще бъдат проведени 22 бр. презентации, 20 бр. демонстрации на процеса на отделяне на отпадъците и компостиране, информационна кампания на национално и регионално ниво за популяризиране на резултатите от проекта, както и други дейности насочени към повишаване на информираността за рециклиране в община Смолян.

Вирни се горе