Сроковете за плащане на данък върху недвижими имущества и такса битови отпадъци в община Смолян

Сроковете за плащане на данък върху недвижими имущества и такса битови отпадъци в община Смолян

Сроковете за плащане на данък върху недвижими имущества и такса битови отпадъци са:

до 30 юни – I-ва вноска

до 31 октомври – II-ра вноска

На платилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 % от годишния размер на задължението.

След изтичане на законоустановените срокове за плащане на местните данъци и такси се начислява лихва за просрочие.

Плащането на патентен данък е в сроковете:

до 31 януари - първо тримесечие

до 30 април - второ тримесечие

до 31 юли – трето тримесечие

до 31 октомври - четвърто тримесечие.

На предплатилите до 31 януари годишен размер на патентния данък се прави 5% отстъпка.

Туристическият данък се внася от обектите до 15-то число на месеца, който следва месеца, когато са предоставени нощувките.

Проверка и получаване на информация за дължими данъци и такси може да направите по един от следните начини:

на място в Центъра за информация и услуги на граждани, Каса № 8 и Каса № 9 на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 12;

на електронна поща: mdt@smolyan.bg;

  • електронна справка с възможност за електронно плащане на местни данъци и такси на електронната страница на Министерство на електронното управление с електронен адрес: Общински администрации (egov.bg).

Начините за плащане на дължими данъци и такси са както следва:

на Каса № 8 и Каса № 9 в Центъра за информация и обслужване на граждани на Община Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 12 - в брой и с банкова карта (ПОС терминал);

чрез банков превод по банковата сметка на Община Смолян:

"Юробанк - България" АД

BIC КОД: BPBIBGSF

BG66 BPBI7927 8442 880 700

Код за плащане: 44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти

44 24 00 – Такса битови отпадъци

44 23 00 – Данък превозни средства

44 14 00 - Окончателен годишен /патентен/ данък

44 22 00 - Данък върху наследствата

44 28 00 – Туристически данък

на касите в кметствата и населените места от Община Смолян

на касите на Изипей /Easypay/

по електронен път чрез системата Ипей /ePay/

по електронен път с банкова карта през Централен виртуален ПОС терминал.

Информираме, Ви че плащането по електронен път с банкова карта през Централен виртуален ПОС терминал е необходимо да се автенкирате като потребител в портала на Министерство на електронното управление (eGov Начало), в секция „Данъци и такси за граждани“, в меню „Местни данъци и такси“, чрез услугата „Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация“ (Общински администрации (egov.bg)).

За да използвате услугата следва да подадете заявление по образец до Община Смолян чрез Единния портал за достъп до електронни услуги. В заявлението можете да посочите какви видове местни данъци и такси желаете да заплатите и за кои задължени лица. След успешно подаване на заявлението, общината ще регистрира съответните задължения в профила на заявителя в Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация. На потребителя се предоставя възможност да заплати задълженията си чрез Централния виртуален ПОС терминал, като за трансакцията не се дължат такси и комисиони.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе