СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПЛАНЕТАРИУМА Е УДЪЛЖЕН С 6 МЕСЕЦА ДО 30 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПЛАНЕТАРИУМА Е УДЪЛЖЕН С 6 МЕСЕЦА ДО 30 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

С днешна дата е подписан Анекс към административния договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.022-0005-C03 по проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

С подписването на Анекса се удължава срокът за изпълнението проекта с 6 месеца, а именно до 30 декември 2023 г.

Намеренията на Община Смолян са физическото изпълнение на СМР, дейностите и доставките да приключи до месец септември или октомври, а до края на годината да бъдат отчетени разходите по проекта.

По отношение на процедура „Доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация, настройване, тестване, обучение за работа и гаранционна поддръжка на цялостна дигитална планетариумна проекторна система, включваща нов полусферичен купол и апаратура/оборудване за дигитален планетариум за нуждите на община Смолян“, се очаква в най-кратки срокове КЗК да се произнесе по депозираната жалба срещу решение №D23508862 за определяне на изпълнител по процедурата.

Проектът е важен и значим и Община Смолян полага максимални усилия да бъде изпълнен качествено в новоопределения срок и в рамките на установените по закон процедури.

Пресцентър на Община Смолян

Вирни се горе