Според ТСБ-Смолян: Средната месечна работна заплата е 596 лв.

Според ТСБ-Смолян: Средната месечна работна заплата е 596 лв.

Най-голямо намаление на наетите лица е регистрирано в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 23.7%, „Строителство” – с 20.9% и „Други дейности” – с 16.7%. Увеличение на наетите лица се наблюдава в „Култура, спорт и развлечения” – с 85.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 19.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 34.1 и 11 %, съобщиха от статистиката в Смолян.

В края на декември 2013 г. наетите лица са със 7.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в обществения сектор е с 15.9%, а в частния сектор – с 3.9%.

Средната месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2013 г. е 592 лв., за ноември – 585 лв. и за декември – 596 лева.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2013 г. с 0.7% до 591 лв, при 828 лв за страната. За обществения сектор средната месечна заплата е 684 лв., а за частния – 551 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 9.1%, „Образование” – със 7.7%, „Професионални дейности и научни изследвания” – с 5.7% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 5.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” – с 18.6%, „Преработваща промишленост” – с 5.2% и „Други дейности” – с 4 %, обявиха още от ТСБ-Смолян.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвърто тримесечие на 2013 г. нараства със 7.8%, като в обществения сектор увеличението е с 10.7%, а в частния сектор със 7.2%. Най-голямо е увеличението в „Други дейности” – с 35.9%, „Операции с недвижими имоти” – с 18.3% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – със 17.1%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2013 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности” – 942 лв., „Селско, горско и рибно стопанство” – 863 лв. и „Добивна промишленост” – 828 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности” – 361 лв., „Транспорт, складиране и пощи” – 388 лв. и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 471 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2013 г., област Смолян е на 24-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 138 лв., Враца – 825 лв. и Варна – 817 лева.

Вирни се горе