СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ  ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори, успешно проведе поредица от специализирани обучителни семинари с цел повишаване на уменията и изграждането на капацитет в туристическия сектор по темите: “Маркетинг в туризма“; “Обслужване на клиенти в туристическия бизнес“; “Регионална и местна туристическа идентичност и нейното значение за местната икономика“. До сега в тях са обхванати над 100 участници - собственици, служители и представители на малки и средни предприятия в хотелиерството и ресторантьорството.

Семинарите се провеждат в изпълнение на проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ – с акроним CapTour, в рамките на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020“.

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори стартира и провеждането на обучения с включени учебни посещения, като всеки от семинарите е профилиран в предварително определени по проекта теми: „Иновации в туризма“, „Екстраверсия в туризма“, „Корпоративна социална отговорност в туризма“, „Социална икономика в туризма“, „Стандарти за качество в туризма“, „Тематичен туризъм“, „Блогове за пътуване – значение и роля в туристическия бранш“. Семинарите, включващи и посещения на отделни успешни бизнеси за обмяна на опит, стартираха в края на лятото в Триград и Девин и ще продължат през м. ноември т.г., с участието на представители на туристическия бизнес от Чепеларе, Рудозем, Баните и Смолян.

Обученията включват групови и индивидуални бизнес-консултации, модерирани от изявени професионалисти и експерти в туристическия бизнес за желаещи предприемачи, които ще продължат през м. ноември в следните направления: Предприемачеството в туризма, включително създаване на стандартизирани бизнес – планове, приложими за туристическия бранш, маркетинг, използване на ИКТ в туристическия сектор. Желаещите ще могат да получат консултации по разработване на бизнес идея до нейното устойчиво управление.

Местата, датите и програмите за предстоящите обучения ще се обявават в партньорство с туристическите сдружения в Смолянския регион. Всички специализирани семинари, обучения и консултации са безплатни за участниците и включването в тях може да става и чрез индивидуално заявено желание на следния електронен адрес: srhr@abv.bg, или на телефон: 0884422686.

_Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори и по никакъв начин не може да се приема, че отразява гледните точки на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

_

Вирни се горе