Социално - икономически характеристики на населението в област Смолян към 7 септември 2021г.

Социално - икономически характеристики на населението в област Смолян към 7 септември 2021г.

Образователна структура на населението

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование, според данните на териториалната статистика.

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Смолян е 17 423, или всеки пети (19.0%) е висшист. Относителният дял на жените с висше образование достига 22.8%, а на мъжете - 14.8%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 6.2 и 4.5 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 25.2%, то в селата е 10.8%, или два пъти и половина по-малко.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в община Смолян - 27.5%, следвана от общините Чепеларе (21.0%) и Девин (16.0%), а най-нисък е в общините Мадан (11.1%), Баните (11.7%) и Борино (12.6%).

Към 7 септември 2021 г. 44 772 лица са със завършено средно образование.

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 6 258 лица, а без образование са 3 584. Спрямо 2011 г. относителният дял от населението на 7 и повече навършени години с начално образование намалява от 14.6% на 6.8%.

Грамотност на населението

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението.

Относителният дял на неграмотните лица на 9 и повече години в област Смолян към 7 септември 2021 година е 0.8% и е един от най-ниските в страната.

В регионален аспект най-нисък е делът на неграмотните лица на 9 и повече години в общините Чепеларе (0.3%), Рудозем (0.4%) и Доспат (0.5%), а най-висок е в общините Златоград (1.6%), Борино (1.5%) и Неделино (1.0%).

Участие във формално и неформално образование

Към 7.09.2021 г. 12 414 лица, или 12.9% от населението на областта, са били записани във формалната образователна система за придобиване на образователна степен и/или степен на професионална квалификация. През четирите седмици преди същата дата 1 605 лица или 1.7% са участвали в неформално обучение.

Икономически характеристики на населението

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година.

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период.

През наблюдавания период в страната има 42 817 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 44.5% от населението на областта. От тях 38 429 са заети, а 4 388 са безработни.

Икономически активни лица на възраст 15 - 64 навършени години

През наблюдавания период в областта има 41 449 икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години. Общо за областта коефициентът на икономическа активност e 68.9% (69.2% за мъжете и 68.7% за жените).

Заети лица на възраст 15 – 64 навършени години

От общия брой икономически активни лица на възраст 15 - 64 години 37 195 са заети. Жените са 18 241, или 49.0%, а мъжете - 18 954, или 51.0%.

Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 61.9%. Коефициентът на заетост при мъжете е по-нисък от този при жените, съответно 61.6% и 62.1%.

В регионален аспект най-висок е коефициентът на заетост в общините Смолян - 66.4%, Чепеларе - 65.0%, Девин - 61.5% и Рудозем - 61.4%, а най-нисък е в общините Неделино - 50.9%, Баните и Златоград - 57.3%, и Борино - 57.4%.

Безработни лица на възраст 15 – 64 навършени години

През наблюдавания период безработните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 4 254. Жените са 1 924, или 45.2%, а мъжете 2 330, или 54.8%.

Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 10.3% общо за областта, съответно 10.9% за мъжете и 9.5% за жените.

Коефициентът на безработица е най-нисък в общините Рудозем - 6.6%, Доспат - 8.1%, и Златоград - 8.2%, а най-висок е във Неделино - 24.8%, Борино - 21.6%, и Баните - 15.5%.

Вирни се горе