СОЦИАЛНИТЕ ДОМОВЕ В ПЕТКОВО И РОВИНА ПРЕДЛАГАТ КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ ПОЛАГАТ АДЕКВАТНИ ГРИЖИ

СОЦИАЛНИТЕ ДОМОВЕ В ПЕТКОВО И РОВИНА ПРЕДЛАГАТ КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ ПОЛАГАТ АДЕКВАТНИ ГРИЖИ

Комисия от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) извърши проверки в социалните домове в Петково и Ровина, с доставчик Община Смолян за съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и нормативните актове по неговото прилагане, както и за спазване на правата на потребителите. Проверките се проведоха в периода от 17 до 19 януари т.г.

Становището на комисията е, че в Дома за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР) – с. Петково е въведена и се прилага система за управление, която гарантира индивидуалните потребности на потребителите. Постигнатите резултати за тях се реализират по възможно най-ефективен начин. Дейностите са насочени изцяло към предоставяне на качествена социална услуга в ДПЛПР в с. Петково.

Предприети са своевременни действия и са взети решения за подобряване на материалната база – извършен е освежителен ремонт на горния корпус, ремонтиран е покривът и площадката на двора. Закупени са телевизори и пералня.

Предвижда се със средствата от преходния остатък да се закупи агрегат за ел. енергия и нови мебели, както и да се извърши ремонт на парната инсталация. Комисията счита,че правата на потребителите са спазени и за тях се полагат адекватни грижи.

Подобна положителна оценка е дадена от комисията и в Дома за пълнолетни лица с психични разстройства – с. Ровина. Там също е създадена много добра организация на работа и се осъществява реална подкрепа на настанените потребители, съответстваща на индивидуалните им потребности и специфични нужди. Екипът на дома осъществява програма, в която различните специалисти се допълват за постигане на максимално удовлетворение на потребностите на настанените.

Комисията счита, че правата на потребителите са спазени и за тях се полагат адекватни грижи.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе