Смолян изпраща шест достойни кандидатури за членове на Съвета на децата

Смолян изпраща шест достойни кандидатури за членове на Съвета на децата

Областният управител Емил Хумчев откри и води заседанието на Комисия за избор на членове за Съвета на децата. Според утвърдената процедура, областният управител сформира комисия, която провежда избора за членове на Съвета на областно ниво, въз основа на постъпилите кандидатури от общините. Комисията бе в състав: Андрей Кадишев, и.д. Главен секретар на Областна администрация - Смолян; Петя Пампорова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане – Смолян; Мария Барганова, ст. експерт в Регионално управление на образованието – Смолян;

Лиляна Карагегова, началник на отдел в Регионална здравна инспекция – Смолян; Николай Митрев, инспектор в Областна дирекция на МВР – Смолян; Светозар Казанджиев, председател на Клуб на дейците на културата Смолян; Звездица Арсова, зам.- директор на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян.

Представените кандидатури отговарят на критериите, заложени в процедурата за избор на членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Кандидатите са описали в своите мотивационни писма механизмите за взаимодействие с другите деца от областта. Амбициозни са и са участвали в редица инициативи, на които са реализирали свои идеи. Вярват, че със своето участие в Съвета на децата ще могат да решават проблеми, да дават идеи за подобряване на живота на младите хора, за да са щастливи и да реализират мечтите си в един свят без агресия и насилие.

Областният управител оцени кандидатури като достойни, подадени от активни млади хора, които заслужават уважение и трябва да служат за пример сред връстниците си. Хумчев подчерта, че децата на Смолян са изключително умни и талантливи. „Всички ние трябва да създаваме условия за развитието и поощряването инициативността на младите хора. Страната ни се нуждае от визията, ангажираността и участието на млади хора, за да предостави повече възможности за развитие“, каза областният управител.

По време на заседанието членовете на Комисията обсъдиха постъпилите кандидатури за членове на Съвета на децата. Всеки по отделно представи своя фаворит, като аргументира направения избор. Стремейки се да бъдат максимално обективни, оценявайки автентичността, спонтанността, активността в подадените кандидатури от участниците, членовете ги класираха:

В направление за училищни форми за самоуправление- на първо място- Стефка Костадинова Шупева с 280 точки; на второ място – Нели Илиева Славчева с 273 точки; на трето място – Теодора Любомирова Кисьова с 271 точки.

В направление индивидуални кандидатури –на първо място-Йоана Асенова Даскалова с 280 точки; на второ място-Михаела Йорданова Белева с 277 точки; на трето Мерйем Хайри Маджарска с 270 точки.

До 10 август на съответната календарна година Председателят на ДАЗД със своя заповед определя Комисия, която се състои от 11 члена с право на глас, както следва: двама служители на ДАЗД, двама бивши членове на Съвета, двама видни общественици (журналисти, интелектуалци и т.н), един представител на неправителствени организации, избрани от неправителствените организации, членове на Националния съвет за закрила на детето, един представител на академичната общност, един представител на бизнеса, един представител на ВК БООН и един – на организации, работещи с деца, получили закрила в България. При определяне членовете на комисията се определят и резервните й членове. Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите. Първият класиран е титуляр, а вторият класиран е заместник на титуляря в Съвета. При избора им е важно те да са ученици от различни училища. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

Вирни се горе