Смолян и Баните с общ проект за разделно събиране и рециклиране на отпадъци

Смолян и Баните с общ проект за разделно събиране и рециклиране на отпадъци

На 10 август от 14:00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе откриваща пресконференция по проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Проектът се реализира в партньорство с Община Баните и Община Кристиансанд, Кралство Норвегия.

Общата цел е подобряване на управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, прилагайки принципите на кръговата икономика и използвайки ноу хау от норвежките партньори.

Специфичните цели са свързани с въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци в Община Смолян и предотвратяване на депонирането на около 100 т. строителни отпадъци първата година след приключване на дейностите по проекта.

Въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от излезли от употреба гуми и предотвратяване на депонирането на около 17 т. отпадъци от излезли от употреба гуми първата година след приключване на проекта.

Въвеждане на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата в Община Смолян (обхваща 150 домакинства); въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на хартия, картон и стъкло (обхваща 1200 домакинства);

Въвеждане на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата в Община Баните (обхваща 50 домакинства); разработване на модел за генериране и тенденции при оползотворяване на отпадъците в контекста на принципите на кръговата икономика и повишаване на знанията на целевите групи за различните предимства на кръговата икономика, ползите за опазване на околната среда, здравето и живота на населението.

Проектът е планиран за въвеждане на основни схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, както следва:

В Община Смолян – въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от излезли от употреба гуми и въвеждане на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата.

В Община Баните – въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на хартия, картон и стъкло и въвеждане на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата

Бюджетът на екологичния проект е над 300 хиляди евро, а продължителността му е до 27 септември 2023г.

Вирни се горе