СЕДЕМ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕМИНАВАТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ОЦЕНКА

СЕДЕМ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ   ПРЕМИНАВАТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ОЦЕНКА

Седем Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Смолян преминават първия етап на оценка – Административно съответствие и допустимост. Това стана ясно по време на проведената днес среща с представители на местни и регионални медии, организирана от екипа на Областен информационен център – Смолян като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на ЮЦР.

Концепция за ИТИ „Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян е насочена към подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез прилагане на зелени мерки и реализацията на проекти, посочени в Общинската програма за КАВ. Значителна част от междублоковите пространства в община Смолян са увредени вследствие на нерегламентирана човешка дейност. Крайният резултат от това увреждане е повишаване на нивата на фин прах, който се имитира във въздуха и повишава стойностите на фини прахови частици (ФПЧ). С реализацията на проекта значителна част от увредените площи ще бъдат възстановени, ще бъде ограничено по нататъшното негативно въздействие върху междублоковите пространства. Ще се реализират и мерки за разширяване на зелените площи чрез изграждането на зелени покриви и възстановяване на увредени зелени площи в териториите на училищата и детските градини на територията на община Смолян. Основен акцент на интервенция ще са т. нар. "горещи зони". Общият размер на заявените средства е 2 709 872,23 лв.

Концепция за ИТИ "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" обединява 9 партньора, които ще работят заедно за насърчаване развитието на устойчив туризъм в Област Смолян чрез създаването на нови туристически атракции на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград. В концепцията са обединени разнообразни по вид интервенции, които се допълват, за да създадат условия за предоставяне на качествен многообразен туристически продукт за посетителите на региона чрез опазване и оползотворяване на местните природни и културно-исторически ресурси. Предвидени са дейности по устойчиво използване на природните ресурси: създаване на еко-пътеки и атракции за деца в курорта Пампорово; укрепване на част от свлачището в района на Смолянските езера, където е планирано и изграждане на вело-трасе; маркиране и облагородяване на туристически маршрути. Включени са и дейности по опазване на културно-историческото наследство: обновяване на РИМ-Смолян и създаване на дигитален център; реновиране на паметника Родопската Шипка; реставриране и обновяване експозицията на Згуровски конак в с. Широка лъка. С изпълнението на концепцията ще се създадат условия за съчетаване на културния туризъм с балнеотуризъм. Общият размер на заявените средства по настоящата Концепция е 50 691 883 лв.

Концепция за ИТИ "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" обединява общините Рудозем, Мадан, Неделино, Девин и Борино. Всички те се обединяват около целта да постигнат екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област. Като партньори са привлечени и сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, Професионална гимназия по електротехника - гр. Девин и асоциирани партньори - работодатели. Партньорите в концепцията са обединени около решаването на общи проблеми и полагането на усилия в посока подобряването на икономическото и социално развитие на региона. Предвидени са следните мерки: Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общините Неделино и Борино; Мерки за превенция и управление на риска от наводнения на територията на общините Рудозем, Мадан и Девин; Мерки за развитието на туризма - предвидени са на територията на всички общини; Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност на територията на общините Рудозем, Мадан и Борино; Мерки за подобряването на здравната инфраструктура на територията на Община Девин; Мерки за подобряване енергината ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Мадан и др.. Общият размер на заявените средства е 38 027 106, 70 лв..

Концепция за ИТИ "Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Смолян" е с кандидат Агенция "Пътна инфраструктура". Дейностите по настоящата КИТИ се изпълняват в ЮЦР, на територията на област Смолян, общини Смолян, Девин и Рудозем. В концепцията за интегрираната териториална инвестиция са заложени мерки за: Дейност 1: Основен ремонт на път III-868 „Рудозем-Смолян“ от км 0+000 до км 20+108 и от км 20+190 до км 22+012; Дейност 2: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на следните участъци от републиканската пътна мрежа: на път III-197 „Борино-Тешел-Девин“. С изпълнението на дейностите се цели значително подобряване и модернизация на републиканската пътна инфраструктура на територията на област Смолян. Предложените мерки за инвестиция ще доведат до: устойчива и безопасна инфраструктура; повишаване на мобилността на населението; увеличаване на инвестициите в региона; създаване на нови работни места; подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност за по-голям избор на местното население до здравни и образователни услуги, както и стимулиране развитието на туризъм. Общият размер на заявените средства е 34 552 094, 00 лв.

Концепция за ИТИ "Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи" включва инвестиции в 7 разнообразни по характер туристически обекта/продукта, намиращи се в общините Чепеларе, Смолян и Златоград. Общата цел на концепцията е да диверсифицира туристическото предлагане в Родопите, както и да удължи туристическия сезон извън традиционно силните. И през двата основни туристически сезона - летен и зимен, променливите метеорологични условия често възпрепятстват туристите, посетили региона да изпълнят предварителната си програма за ски-спортове или планински преходи. Недостатъчно е предлагането на занимания извън пистите и планината. Необходимо е да се създадат атракции, които да "запълват" свободното време на туристите в населените места, в които са отседнали и които могат да използват при неблагоприятни метеорологични условия. Общият размер на заявените средства е 3 716 000 лв.

Концепция за ИТИ "Подкрепа за дуалната система на обучение в ПГТТ "Христо Ботев" - гр. Смолян" цели да се предостави възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI-ви век и променящите се изисквания на пазара на труда. В гимназията за 6-та поредна година се обучават ученици по специалност "Електрообзавеждане на производството" по дуална система на обучение. От настоящата учебна година гимназията отговори на нуждите на бизнеса и по тяхна инициатива осъществи прием по специалност "Машини и системи с ЦПУ" - дуална система на обучение. За подобряване на качеството на обучение е необходимо осъвременяване и подобряване на материалната база, а също и допълнително обучение на учениците от първи гимназиален етап и от двете специалности по професионална подготовка - теория и практика, както и обучение по чужд език по професията. Общият размер на заявените средства е 363 500 лв..

Концепция за ИТИ "Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер" е на водещ партньор Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи. Основната цел на проектното предложение е да се гарантира безопасността на жителите от обхванатите региони от природни бедствия. Проектното предложение цели да осигури сигурност и устойчивост на сградите и прилежащите им пространства, които са собственост на МВР и в тях са разположени основни съставни части на Единната спасителна система ЕСС (териториални звена на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението") с функции за реагиране при бедствия. Тези звена са подбрани на териториален принцип, за да гарантират осигуряването на управлението при бедствия (координиране усилията на различните структури на ЕСС) и възможността за реагиране, включително и да подпомагат съседните региони. ИТИ предвижда реализирането на мерки за сеизмична устойчивост и енергийна ефективност в пет от шестте региона на Република България, на ниво NUTS2.

Експертите от ОИЦ-Смолян, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР), ще организират събития за представяне и обсъждане на предложените КИТИ. Целта е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

Наличен е график на предстоящите публични консултации (приложен към настоящото писмо).

Приканваме ви да попълните онлайн анкетите, с което да заявите своето отношение към представените по-горе КИТИ на следните линкове:

КИТИ „Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян“ - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zigCbJuzXq2kwzF1DkI5S72eHpJDuVMJqUn7LoZvLvjNAw/viewform

КИТИ "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdaE4WojTJV7zPj5pCP9gEUGqf1KBbcQCKiCNmujs0ILlg/viewform?fbclid=IwAR1wXOVXNjYSZ9tuDhTzzVWyP3urYrma1gDcHC5MlJCPN17MXgdTR0Wquychttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdaE4WojTJV7zPj5pCP9gEUGqf1KBbcQCKiCNmujs0ILlg/viewform?fbclid=IwAR1wXOVXNjYSZ9tuDhTzzVWyP3urYrma1gDcHC5MlJCPN17MXgdTR0Wquyc

КИТИ "Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер" - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-S5N0lCkhTGWi6YScTZ05I_5WZRpYgTIPrbyJAWvf8IDsg/viewform?fbclid=IwAR0sbNwkEqTJRrvJjwfsTXqsR4A8Ds4kvUHz3UaitnH-UUOqNt2GVY7M3q0

КИТИ "Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Смолян" - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdkCQIWa8Hehx7DXFwRWXOms1Y1YeOMdH3vaJ1QaiQu4Ib2Q/viewform?fbclid=IwAR1sQUYHqAlXyLDf4rwqQFe8I2YgdlxuLvbJrwJux1I7gRX5Lm7L30jUbKw

КИТИ "Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи" - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqOgIpu22t64vPZA6dFHfy-Xw4lRSMWDOm1D9XbU9IWqiGg/viewform?fbclid=IwAR3wJnDvaC8dEgXnK5T8Rc3YTbkkFGzIMfNjawlCZnLVdZGKqJWuHNYcYM

КИТИ "Подкрепа за дуалната система на обучение в ПГТТ "Христо Ботев" - гр. Смолян" - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSeEiVue6WEJwkKdbCNIx1Br-BSjPNEZNDLfttE3OeFZqA/viewform?fbclid=IwAR2UKk5hNuzc9Tllx-pWCJ73xih80jsWGMUAasHBpxfNCX4aPp5Rv6YAWEQ

КИТИ "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeANSCDP1-SLk9dz7is3-fGINLv18Q-WQvt8UhrVBUw/viewform?fbclid=IwAR1wXOVXNjYSZ9tuDhTzzVWyP3urYrma1gDcHC5MlJCPN17MXgdTR0Wquyc

Всеки, който има препоръки или възражения към някоя от концепциите, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или да се свърже с нас на 0301 888 05; 0879 999 825, 0879 999 827.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Областен информационен център – Смолян

4700 Смолян, бул. „България” 12

Тел.: 0301 888 05

E-mail: oicsmolyan@gmail.com

Вирни се горе