Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ е домакин на международно обучение в Смолян

Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ е домакин на международно обучение в Смолян

Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ е домакин на международно обучение в Смолян. Обучението се провежда в град Смолян и включва младежки работници от Румъния, Молдова, България , Северна Македония, Италия , Полша и Египет.

Oсновни акценти на обмяната са възможностите и предизвикателствата пред младите хора от икономически слабите райони и тяхната по-добра реализация на пазара на труда. Чрез интерактивни дейности участниците ще oбсъдят каква е реалната ситуация на младите хора в тези райони и какъв е техният потенциал в сравнение с градските райони. Методите, използвани по време на обмена са уоркшопове, лекции, дискусии, срещи, посещения. Това ще позволи да се анализират приоритетите на младите, търсейки най-добрия начин за интегрирането им в техните бедни икономически райони чрез техника, услуги, дейности и разбира се – обмяна на опит и умения.

Обучението ще се проведе от международен тренерски екип. Чрез разнообразни методи за неформално обучение, експертите ще запознаят участниците със същността и приложимостта на съвременни методи за работа с младежи с комуникативни проблеми, които насърчават активното им включване в обществените процеси и пазара на труда. По време на тренинга участниците ще обменят опит и добри практики и ще придобият практически умения за преодоляване на предизвикателствата чрез генериране на конкретни проектни идеи за стимулиране духа им към инициатива, творчество и предприемачество.

Организаторите са приготвили различните активности , които могат да дадат своя принос за настъпването на социална промяна и прилагането на иновативни решения за създаване на отговорни бизнеси, които наред с икономическата печалба да обръщат внимание на проблемите на местните общности и да предлагат иновативни решения за решаване на проблемите им. Проектът има за цел да демонстрира как бизнесът може да допринесе за преминаването към социално приобщаваща, справедлива и екологично устойчива икономика и как участниците, като бъдещи бизнес лидери, могат да бъдат агенти на тази промяната.

Специално внимание ще бъде отделено на необходимите знания за психологията на младите хора и преподавателски и менторски умения, които да приложат на практика в бъдещия си бизнес. Участниците лично ще се срещнат и ще почерпят знания и вдъхновение от успешни предприемачи от Родопите, реализирали своите идеи в област Смолян. Ефектът, който проекта ще има върху участващите организации, е да им даде идеи за бъдещо развитие и да ги направи част от една мрежа от организации със сходни интереси, които са готови да обменят опит и знания и да си партнират и в бъдещи проекти, чрез които да решават проблеми като социално изключване, маргинализация на младежи в неравностойно положение и справяне с младежката безработица също както и да подпомогне да създават реални предпоставки за изграждане на мрежа от предприятия, гарантираща устойчивост и мултипликация на постигнатите резултати не само на местно, но и на международно ниво.

Вирни се горе