Създадоха Областен съвет за намаляване на риска от бедствия и Междусекторна платформа за информация и комуникация

Създадоха Областен съвет за намаляване на риска от бедствия и Междусекторна платформа за информация и комуникация

С цел подобряване на координацията и взаимодействието между организациите и ведомствата на територията на Област Смолян, се сформира Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. Съветът се създава на основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на чл. 64а, ал. 1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия. До реформиране на системата за управление при бедствия се стига в следствие множеството наводнения и отнетите човешки животи през последните години, щети на критична инфраструктура, обекти на културното наследство, на земеделието и бизнеса .

В състава на съвета влиза ръководството на Областна администрация, както и кметовете на общини, представители на общинските съвети, на държавните институции на регионално ниво, директорите на пожарна, полиция, агенция “Национална сигурност”, центърът за спешна медицинска помощ и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

В работата на първото заседание на новосформирания съвет взеха участие ст.комисар Красимир Шотаров – Директор на дирекция „Оперативни дейности” при ГДПБЗН-МВР и ст.комисар Александър Джартов – Директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” от ГД ПБЗН-МВР.

Сред задачите на новосформирания съвет са анализ и оценка на обстановката при бедствия, взимане на решения относно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, информиране на населението за развитието на бедствието, предприетите действия за неговото овладяване.

На членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия бе представен проект „Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия” с акроним LANDSLIDE, който се изпълнява в Областна администрация Смолян по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”. Като заинтересована страна от резултатите от проекта, членовете на Съвета са част от Междусекторната платформа за информация и комуникация. Всички те ще получават по електронен път издаваните бюлетини по проекта, ще бъдат включвани в провеждащите се дни за превенция, ще могат да участват в провеждащите се форуми.

По време на заседанието участниците бяха запознати подробно с измененията в Закона за защита при бедствия. Промените целят осигуряване на силно институционално начало за управлението на риска от бедствия, като приоритет се дава на национално, регионално и местно ниво, разширяване на възможностите за ранно предупреждение като комплекс от дейности за разпространяване на спешно предупреждение към обществеността за съществуващ риск от бедствие в определена територия, както и ясно разграничаване на задълженията при готовност и реагиране на организациите и институциите, като част от Единната спасителна система и задълженията им.

Вирни се горе