Само Естония от 15 държави спазва стандартите за качество на въздуха

Само Естония от 15 държави спазва стандартите за качество на въздуха

Само една от 15 проверени държави спазва изискванията на стандартите за качество на въздуха. Много правителства не са предприели ефективни мерки за подобряване на качеството на въздуха и опазването на здравето на населението.

Това са изводите от осъществения съвместен одит на 15 Върховни одитни институции, включително българската Сметна палата, и Европейската сметна палата. Качеството на атмосферния въздух е в съответствие с всички изисквания на европейските стандарти единствено в Естония. Българската Сметна палата е публикувала одитния си доклад на нейната интернет страница (www.bulnao.government.bg).

Мръсният въздух в България е заради социално-икономически характер. Той е резултат от енергийната бедност на населението. Като основен източник на замърсяването се води битовото отопление през зимния сезон. Предвиждат се енергийни помощи, но не и екогорива и подобряване на качеството на атмосферния въздух в големите градове. Мерките не са насочени към основния източник на замърсяване – битовото отопление с твърдо гориво, остарелия автомобилен парк и инфраструктурата, което представлява предизвикателство за ефективността и ефикасността на предприетите мерки за борба със замърсяването на въздуха, гласят изводите от доклада.

Основният извод от доклада на българската Сметна палата е, че държавната политика за опазване на качеството на атмосферния въздух е в съответствие с изискванията на законодателството и в изпълнение на изискванията към Република България, поставени с европейските директиви и международни споразумения.

Между 2009-2017 година в България няма приета национална стратегия за опазване на околната среда.

Целта на проверката, в която влиза одитната институция на Израел и Европейската сметна палата е да се установи дали правителствата на държавите, включени в одита, са предприели мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух.

При инспекцията се разкрили големи несъответствия между събраните данни от 15-те страни. В едната крайност е Естония, която е изпълнила всички изисквания на съответните стандарти. В другата крайност са страните, срещу които Европейската комисия неотдавна е завела дела в Европейския съд заради продължителното надвишаване на допустимите прагове на замърсяване.

В одита са участвали сметни палати от България, Естония, Унгария, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Испания. Заедно с тях са били и одитните институции на Албания, Македония, Грузия, Косово, Молдова, Швейцария, Израел и Европейската сметна палата.

Докладът от съвместния одит е съставен въз основа на резултатите от извършените национални одити на страните-участнички и разширен с одит, който обхваща целия ЕС.

През 2008 г. от ЕС са определени прагови стойности на голям брой замърсители на атмосферния въздух. Основните замърсители са фините прахови частици (произвеждани от консумацията на енергия и транспорт), азотни оксиди (източник: транспорт) и серен диоксид (източник: горене на въглища).

Според европейска директива, страните-членки са задължени да анализират качеството на въздуха на своята територия. Данните трябва да се предоставят на Европейската агенция за околна среда, както и да съставят планове за подобряване на качеството на въздуха за замърсителите, които надвишават установените прагови стойности.

Ако не се постигнат очакваните резултати, Комисията има право да започне съдебен процес.

Замърсяването на въздуха предизвиква най-висок риск за човешкото здраве в света измежду всички видове замърсявания на околната среда. В доклад на Европейската сметна палата, публикуван през септември 2018 г., е констатирано, че замърсяването на въздуха е причинило преждевременната смърт на 400 000 души годишно. Мерките, предприети от ЕС за борба с проблема, не са постигнали очаквания ефект.

На първата международна конференция за замърсяване на въздуха и човешкото здраве, проведена през есента на 2018 г., Световната здравна организация обявява, че един от всеки девет смъртни случаи в света се дължи на замърсяване на въздуха.

В доклада от съвместния одит са посочени и най-добрите практики за подобряване на качеството на въздуха за всяка от страните. За България част от тях са:

  • Модернизиране на обществения транспорт. Обновява се автопарка на градския транспорт чрез заменяне с нов (със сертификат ЕВРО5 и ЕВРО6) и разширяване мрежата на метрото (за гр. София). Реновирани са 496 автобуса в София и Пловдив, закупени са 10 метровлака и 20 трамвая, 126 автобуса и 100 тролейбуса за София, Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен.

  • Преминаване на потребление на природен газ за обществени сгради и домакинства – 225 сгради са свързани към централната отоплителна мрежа в София и 102 сгради са свързани към газовата мрежа в Стара Загора.

  • Монтиране на устройства на комините за филтриране на въздуха (в София, Пловдив, Стара Загора, Благоевград и Велико Търново).

  • Изграждане на велоалеи – 49,51 км в София, 48 км в Пловдив и 7,8 км в Стара Загора. Увеличаване на зелените площи, като и поддържане и облагородяване на уличното озеленяване.

Вирни се горе