Съгласувани бяха социалните услуги на областно ниво, които да бъдат включени в Националната карта за социални услуги

Съгласувани бяха социалните услуги на областно ниво, които да бъдат включени в Националната карта за социални услуги

В Областна администрация Смолян се проведе Работна среща за съгласуване предложенията от кметовете на десетте общини от област Смолян за социални услуги на областно ниво, които да бъдат включени в Национална карта за социални услуги.

На основание действащите разпоредби, до 12 месеца от публикуване резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., се приема Националната карта на социалните услуги. Критериите за определяне на услугите в Националната карта на социалните услуги и допустимия максимален брой потребители за всяка една от услугите, са определени в Наредбата за планирането на социалните услуги, съобразно броя и демографския профил на населението.

Проведената работна среща е етап от процеса по планиране на социалните услуги на национално ниво, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, съгласно Закона за социалните услуги и Наредбата за планирането на социалните услуги.

Срещата бе открита от Георги Кисьов - Главен секретар на Областна администрация Смолян, и водена по дневен ред от Петя Пампорова - Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“. На заседанието присъстваха кметове, заместник кметове и секретари на общини, експерти в регионалните и общински администрации.

В конструктивния тон на заседанието, след обсъждане на идентифицираните потребностите на всяка община и възможностите за създаване на съответната услуга, се постигна общо предложение за споразумение за социални услуги на областно ниво, които могат да бъдат предоставяни за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област, но и интегрирани здравно-социални услуги и специализирани социални услуги за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна.

Предвид ангажименти на общините за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, след изготвяне на предложенията за планиране на социални услуги, следва обсъждане, което не може да бъде по-кратко от 30 дни, и последващото обсъждане и одобрение от Общински съвет, в рамките на указаните срокове от Агенция за социално подпомагане.

Вирни се горе