Съдът отмени Наредба за обществения ред на Неделино

Съдът отмени Наредба за обществения ред на Неделино

Смолянският административен съд с Решение № 283 от 11.07.2018 г. по адм. дело № 140/2018 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян, Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Неделино, приета с Решение № 82 по Протокол № 12/23.05.2012 г. на Общински съвет – Неделино, изменена и допълнена с Решение № 211 по Протокол № 22/19.12.2012 г., Решение № 18 по Протокол № 4/22.12.2015 г. и Решение № 348 по Протокол № 22/18.11.2016 г. на Общински съвет-Неделино.

В протеста на Окръжна прокуратура се прави искане съдът да отмени изцяло оспорената наредба. В мотивите си съдът приема, че протестът е основателен. Неизпълнението на императивните изисквания на чл.26, ал.2 от ЗНА представлява по естеството си съществено процедурно нарушение. Непубликуването на проекта за подзаконов нормативен акт, каквато е оспорената наредба е съществено процедурно нарушение, което води до незаконосъобразност на целия подзаконов нормативен акт, мотивират се от Административният съд.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Вирни се горе