С най-висока смъртност в областта са Баните и Чепеларе

С най-висока смъртност в областта са Баните и Чепеларе

През 2017 г. са умрели 1 771 души, а коефициентът на обща смъртност е 16.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава със 116 случая, или със 7.0%, сочат данните на териториалната статистика.

Смъртността сред мъжете (18.1‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.7‰). През 2017 г. на 1 000 жени умират 1 157 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (20.2‰) отколкото в градовете (13.3‰).

С най-висока смъртност в областта се отличават общините Баните (26.5‰), Чепеларе (20.9‰), Борино (17.5‰) и Девин (17.3‰). С най-ниска смъртност са общините Рудозем -12.6‰, Доспат - 12.8‰, Неделино - 14.8‰ и Златоград – 14.9‰. Показателят за преждевременната смъртност2 през 2017 г. (20.8%) се увеличава спрямо предходната 2016 г. (20.5%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст до 64 навършени години са 11.9% от всички умрели жени, сред мъжете този относителен дял е два пъти по-голям - 28.5%.

През 2017 г. в областта са починали 4 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност3 е 5.4‰. Коефициентът на детска смъртност в градовете е 4.6‰, а в селата 6.6‰. През 2016 г. коефициентът на детска смъртност е 6.4‰.

Вирни се горе