С над 8 млн.лв. развиват туризма и инфраструктурата в Община Рудозем

С над 8 млн.лв. развиват туризма и инфраструктурата в Община Рудозем

В Община Рудозем се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции BG16FFPR003- 2.001-0117 „Устойчиво екологично и социално –икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“.

Община Рудозем, съвместно с общините Мадан, Неделино, Девин и Борино разработиха Концепция за интегрирани териториални инвестиции, която цели екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област. Беше подписано партньорско споразумение с водещ партньор Община Рудозем.

Предвидени са следните дейности за Община Рудозем с общ индикативен финансов ресурс от близо 8 000 000 лв.:

1.Мерки за развитие на туризма на територията на Община Рудозем

· Проучване, археология и облагородяване на крепостта „Кичика“- ще бъдат извършени последващи археологически разкопки, реставрация, дигитализация на туристическия обект. Дейността по дигитализация включва поставяне на мултимедийни устройства, на които да се възпроизвежда на няколко чужди езика различна информация и видео за туристическия обект с индикативен финансов ресурс: 1 200 000,00 лв. без ДДС.

· Облагородяване на пещера "Боевска дупка"- предвижда се да бъдат изградени планински атракциони - панорамна площадка и алпийски тролей. Закупуване на необходимо оборудване за панорамната площадка (далекоглед и фотоапарат, снабден с функция за бързо проявяване на снимките и др. оборудване, свързано с площадката) с индикативен финансов ресурс 1 000 000,00 лв. без ДДС.

· Обзавеждане и оборудване на съществуващ Туристически информационен център в град Рудозем. По тази дейност са планирани средства за подходящо оборудване, необходимо за осъществяване на обучение на планински водачи и местни занаяти и функциониране на самия център (напр. компютри, мултимедия и машина за шиене и бродерия) с индикативен финансов ресурс 300 000,00 лв. без ДДС.

· Изготвяне на дигитална карта и софтуер за приложение за популяризиране на съществуващите туристически обекти в община Рудозем с индикативен финансов ресурс 200 000,00 лв. без ДДС.

2 Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност на територията на Община Рудозем

На територията на Община Рудозем се предвижда изграждане на индустриална зона в общински терен намиращ се в кадастрален район 74, на границата на урбанизираната територия на гр. Рудозем. Теренът е с площ от 50 декара.

Изграждането на индустриалната зона е предвидено в общия устройствен план на общината и е залегнало в Плана за интегрирано развитие на Община Рудозем за периода 2021 - 2027 г.

Предвидени са следните дейности:

 • изграждане на инфраструктура за пречиствателна станция;

 • изграждане на електро мрежи;

 • изграждане на ВиК мрежи;

 • изграждане на довеждащ път до индустриалната зона.

 • съоръжения за отвеждане на дъждовни води;

 • подпорни и укрепителни съоръжения;

 • вътрешни улици и пътища в зоната;

 • благоустрояване и изграждане на обслужващи сгради.

  Индикативен финансов ресурс: 3 600 000,00 лв. без ДДС.

 • Мерки за превенция и управление на риска от наводнения на територията на Община Рудозем

Дейността предвижда възстановяване проводимостта на речното корито на река Арда, преминаваща в централната градска част на гр. Рудозем в комбинация с други мерки за защита от наводнения с индикативен ресурс за изпълнението й е 1 100 000,00 лв. без ДДС.

 1. Изпълнение на мерки за развитие на човешките ресурси на територията на Община Рудозем

Община Рудозем предвижда изпълнение на мерки по Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“, Специфична цел 1 „Подобряване достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране на всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите хора, чрез изпълнение на гаранция за младежта, за дългосрочно безработните групи в неравностойно положение и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на самостоятелна заетост и социална политика с индикативен финансов ресурс е 586 749 лв.

Вирни се горе