С бонуси стимулират чиновниците да работят

С бонуси стимулират чиновниците да работят

Правителството подготвя нов модел на заплащане за служителите в държавната администрация, който да стимулира добрите резултати.

Целта е да се привличат и задържат висококвалифицирани и образовани кадри, които ще получават по-високи възнаграждения за своя труд. Това е важна стъпка в административната реформа, която се осъществява, посочват от министерството на финансите.

Новият модел на заплащане е пряко обвързан с процеса на оптимизиране на администрацията, който ще се извърши през настоящата година. Въвеждането на модела ще стартира от 1 януари 2011 година. С предложената промяна се очаква да се постигне по-добра мотивация на служителите да изпълняват своите задължения. Постига се обвързване на резултатите с изпълнението – който работи по-добре ще получава повече.

Новият модел се състои от постоянна и променлива част (бонуси) в съотношение 75% – 25%. Въвежда се ред и прозрачност в системите за бонуси на служителите.

Определянето на постоянната заплата ще се извършва на база оценка на длъжностите, при която ще се отчитат функциите и отговорностите, необходимите специални знания и умения, включително тези, съответстващи на образователната степен и специалност.

Допълнителните възнаграждения ще се дават само за постигнати резултати. Бонусите ще се планират в бюджетите на институциите като се слага край на порочната практика допълнително възнаграждение да се дава за събирани приходи от глоби, такси и др.

Разпределянето на премии от събрани такси за услуги е неправилен стимул, тъй като от това се облагодетелстват определени служители за сметка на бизнеса. Причините за въвеждането на нов модел са значителните различия в политиката на отделните администрации по отношение на основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения на служителите. В момента липсва единен подход за определяне на допълнителното материално стимулиране, което се разпределя по непрозрачен и субективен начин.

Бонусите не са обвързани с постигнатите резултати и индивидуалния принос на служителите. Предвижда се въвеждане на текущи бонуси, които ще бъдат обвързани с оценка на изпълнението на администрациите като цяло, на структурните звена и на отделните служители. Освен текущи бонуси с модела се предвиждат въвеждането на целеви бонуси, чиито размер ще бъде обвързан с приноса на служителите по изпълнението на конкретни задачи и проекти.

Общият ред и условията за получаване на бонусите ще се регламентират с общ нормативен акт, което ще доведе до прозрачност в системата на допълнителното материално стимулиране.

Обсъжда се възможността за увеличаване на средствата за постоянната част на заплатите с поне 10% за всяка администрация. Предвижда се и увеличаване на максималните и минимални размери на заплатите по длъжностни нива.

Вирни се горе