С 19 деца повече в детските градини в област Смолян през учебната 2021/2022 г., спрямо предходната

С 19 деца повече в детските градини в област Смолян през учебната 2021/2022 г., спрямо предходната

През 2021 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 47, като 19 от тях са в градовете на областта, а 28 - в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 760, което е с 19 деца или със 0.7% повече от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 394 са момичета и 1 366 - момчета. Детските групи са 141 - 85 в градовете и 56 - в селата. Средният брой деца в една детска градина е 59, като в градовете той е значително по-голям - 101, а в селата - 30. За страната този показател е 118. Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 707, като на 100 деца се падат 134 места. За страната на 100 деца се падат 112 места. Педагогическият персонал зает в детските градини е 320 души, от които 291 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2021/2022 година нараства с 7 души (2.2%) в сравнение с предходната учебна година.

През учебната 2021/2022 година броят на учениците във всички видове училища в област Смолян е 8 957. През настоящата учебна година броят на паралелките в учебните заведения в областта е 525.

Учителите в общообразователните и професионалните училища (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) са 1195. Общото и професионално образование и обучение през учебната 2021/2022 година се осъществява в 58 самостоятелни училища, от които 49 са общообразователни и 9 - професионални гимназии и училища. През 2021 г. основно образование са завършили 806 ученици. Средно образование са завършили 816 ученици - 573 в общообразователните и специалните училища и 243 в професионалните гимназии и училища.

През учебната 2021/2022 година в област Смолян в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” са записани 1 438 студенти, от които 642 са жени. Броят на записаните студенти намалява с 2 души в сравнение с предходната учебна година. Сред обучаващите се в област Смолян има 8 чужденци. Образованието си са завършили 446 души, а новоприетите са 435.

През учебната 2021/2022 година преподавателите във висшите училища са 194, от които 35 (18.0%) са на основна работа.

Вирни се горе