РЗОК–гр.Смолян представи финални резултати пред обществеността по проект “EQUAL2HEALTH”

РЗОК–гр.Смолян представи финални резултати пред обществеността по проект “EQUAL2HEALTH”

На 30.07.2021 г. в гр. Смолян в рамките на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони“ (“Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at СВ area’s deprived communities”) с акроним “EQUAL2HEALTH” и Договор за субсидия №В2.9а.05/15.12.2017 г. по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, бе проведена конференция за представяне на финалните резултати по проекта. Събитието бе организирано от Районна здравноосигурителна каса – гр. Смолян, партньор по проекта и се проведе в залата на хотел „Кипарис алфа“, гр. Смолян.

Конференцията беше уважена от представители на институциите ангажирани в системата на здравеопазването – РЗИ Смолян, РЗОК Смолян, Председателя на лекарския съюз гр. Смолян – д-р Хубчев, лекари и медицински специалисти и граждани. Целта на конференцията бе да бъдат представени дейностите и постигнатите резултати по проекта извършени на територията на Област Смолян. На събитието бе поставен акцент върху резултатите от проведените профилактични прегледи и бяха представени и обсъдени на някои специфични казуси. Отношение по темата изказаха доктор Ферейра и доктор Хаджиев – лични лекари, в ролята си на наблюдатели в профилактичните прегледи, и които проследяват последващо развитие при състоянието на значителна част от пациентите. Специалистите се обединиха около тезата, че изпълнението на подобни проекти засилва изключително много възможностите за диагностициране на пациентите и достъпа на гражданите до висококвалифицирани специалисти. Д-р Хаджиев изказа мнението, че промяната на терапията при голяма част от неговите пациенти е довела да подобряване на техните резултати и отбеляза високия професионализъм на специалистите на ДКЦ „Александровска“, които са партньори по проекта, както и изключителната удовлетвореност на пациентите му от проведените профилактични прегледи. Доктор Ферейра застъпи позицията, че благодарение на този тип проекти се предоставя възможност медицинската грижа да достигне директно до пациентите в най-отдалечените места в Община Девин. Участниците в конференцията дискутираха резултатите от прегледите и по специално тези в областта на сърдечно-съдовите заболявания, доколкото те са идентифицирани като един от най-значимите проблеми в областта на здравеопазването в региона, поради демографията, отдалечеността на населените места и времето за достигане до лечебните заведения. Доктор Хубчев, в качеството си на Председател на Лекарския съюз, изрази благодарността си към всички участници в проекта за положените усилия за подобряване на здравния статус и грижата за пациентите от областта, и добави, че достъпът до качествено здравеопазване за всички граждани е свързан най-вече с взаимодействието и координацията на всички институции и специалисти ангажирани в системата на здравеопазването.

Именно реализирането на подобни проекти, в които е залегнала координацията между институциите и където бенефициент е пациентът допринасят най-много за подобряването на достъпа първичната здравна помощ относно социално значими болести в трансграничния регион. Участниците в конференцията обсъдиха различни възможности за бъдещо коопериране въз основа на постигнатите резултати, както и изразиха желание за включване на други видове профилактични прегледи, с оглед на тяхната важност за здравето на населението в област, и които биха могли да се осъществят в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България и през настоящия програмен период.

Конференцията се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

https://equal2health.eu/

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Районна здравно-осигурителна каса – гр. Смолян и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

Вирни се горе