РИОСВ – Смолян започва проверки срещу събирането на Мурсалски чай от естествени находища

РИОСВ – Смолян започва проверки срещу събирането на Мурсалски чай от естествени находища

РИОСВ – Смолян започва проверки на най-големите находища на Мурсалски чай (Sideritis scardica Grisb.) в областта, в землищата на село Мугла, община Смолян, село Триград и град Девин, община Девин. Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите, с която за поредна година е въведена забрана за събиране на лечебното растение от естествените находища, включително за лични нужди.

Съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения (ЗЛР) лицата, които в нарушение на заповедта събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица – с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Забраната не важи за продажба на билки от култивиран Мурсалски чай, която се разрешава след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количества на произведените през годината билки.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е балкански ендемит, растящ по сухи каменисти места. В България се среща в планините Славянка, Пирин и Родопи, от 1000 до 2200 метра надморска височина. Видът е включен в Червената книга на България със статут на застрашен. Основен отрицателно действащ фактор за лечебното растение е активното му събиране с търговска цел, което би могло да доведе до пълното унищожаване на популациите му.

Вирни се горе