РИОСВ – Смолян започва проверки на автосервизи и обекти генериращи отпадъци от черни и цветни метали

РИОСВ – Смолян започва проверки на автосервизи и обекти генериращи  отпадъци от черни и цветни метали

РИОСВ – Смолян предприема действия срещу нерегламентираното предаване и транспортиране на отпадъци, включително от черни и цветни метали. Мерките са свързани със засилен контрол над автосервизи и други обекти, генериращи отпадъци на територията на инспекцията. Целта е предотвратяване на практики по предаване на излезли от употреба акумулатори и други отпадъци на лица, които не притежават необходимите разрешителни документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

През миналата година във връзка с извършваната контролна дейност, както и по постъпили 7 преписки от районни прокуратури, са предприети административно-наказателни мерки срещу лица, извършващи дейности с отпадъци без необходимите документи по ЗУО.

Вирни се горе