РИОСВ – Смолян проверява общинската пътна мрежа

РИОСВ – Смолян проверява общинската пътна мрежа

По разпореждане на директора на РИОСВ – Смолян, бяха дадени предписания на кметовете на всички контролирани общини, в срок до 9 май да извършат проверки на общинските пътища и прилежащите територии в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания.

При наличие на сметища да организират почистването им. След изтичане срока на предписанията, ще бъдат извършени теренни проверки от експерти на инспекцията. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда, в размер от 2000 до 20 000 лв.

Вирни се горе