Резултати от многофондовото финансиране на МИГ – проектите за малки и средни предприятия

Резултати от многофондовото финансиране на МИГ – проектите за малки и средни предприятия

Приключи успешно изпълнението на проектите, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Кирково-Златоград по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. По тази оперативна програма, още на първи прием бяха одобрени 7 проекта от Златоград и Кирково, на обща стойност 2,2 млн лева.

Размерът на финансирането е 90%, а предназначението на средствата – инвестиране в ново технологично оборудване, насочено към подобряване на производствения капацитет на ключово-определящи за региона малки и средни предприятия. Общият размер на сключените договори е в рамките на 99,8 % от приноса на ОПИК 2014 – 2020 към Стратегията на МИГ. Всички финансирани проектни предложения са изпълнени успешно през 2020 и 2021 г., като реално изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 96,2% от договореното. В резултат на подкрепените проекти и дейности се подобри конкурентоспособността, експортния потенциал и пазарното присъствие на седем малки и средни предприятия от територията на МИГ Кирково-Златоград чрез внедряване на технологии за подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет, подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги. Споделяме накратко какво постигнаха тези предприятия: ЕТ „Сателит ТМ – Антон Симеонов“ достави и внедри ново оборудване за пренос на цифрова телевизия и високоскоростен широколентов достъп до интернет, изграждане на мрежа с оптична свързаност до всеки клиент. Това разнообрази предлаганите услуги и чувствително подобри качеството и надеждността им.

Картина, която съдържа закрито, син, стая, малък Описанието е генерирано автоматично Картина, която съдържа седящ, син, компютър, малък Описанието е генерирано автоматично„Кирково“ ООД е машиностроително предприятие, специализирано в производство на хидравлични цилиндри и помпи. Закупеното по проекта оборудване включваше роботизирана система за изпълнение на технологични операции в трудна среда. Това повиши значително производителността на операциите и допълнителната безопасност на работни места с висока степен на риск.

„Свобода 97“ Златоград и „Ем Текс 05-Амедия Пашова“ чрез своите проекти въведоха в експлоатация специализирани шивашки машини и софтуер, довели до чувствително повишаване на производителността и диверсификация на продуктите. С проектите, финансирани по ОПИК, се въведоха редица технологични новости. Паралелно с производствената дейност, „ЕмТекс 05“, реализира успешна и туристическа дейност, чрез Стаи за гости „ЕмМар“.

Картина, която съдържа текст, закрито, препълнен Описанието е генерирано автоматично„Белотекс 95“ АД, Златоград е производител на спално бельо и тъкани от памук и полиестер, а в последните две години – и на защитно медицинско оборудване и лични предпазни средства. Чрез проекта по ОПИК, предприятието включи в производствения си парк нови 42 професионални и високотехнологични машини. Част от тях са напълно автоматизирани и са предназначени за производството на спално бельо, завивки и шалтета. Друга част от оборудването осигури възможност за производство на нови продукти – медицинско и строително работно облекло. Третата група машини- водят до автоматизиране на производството.

„Ес Би Ен-Виолета Беширова“ Златоград изпълни успешно проекта по ОПИК и подобри производствените процеси във фирмата, Производственото предприятие достави широк набор от оборудване – специализирани високоскростни шевни мешини и системи, машини за безшевно съединяване на материали, преси и системи за гладене. Картина, която съдържа текст, закрито Описанието е генерирано автоматичноЗММ Златоград АД, се представя като производител на закрити кабеловодещи вериги, ножодържачи, профили, оранжерии и редица други рол-форминг изделия. Чрез проекта по ОПИК фирмата закупи стругове с цифрово-програмно управление, вертикални обработващи центрове и софтуер за инженерно проектиране. От фирмата твърдят, че това са едни модерни машини, високоточни и високопроизводителни, с които постигат по-добри резултати. Споделят, че благодарение на Местната инициативна група кандидатстването по проекта е било успешно, а резултатите- осезаеми. Малките и средни предприятия са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи и са източник на предприемачески умения и иновации в селските райони. Те са ключови за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика и е важно за тях да има възможности за допълнително финансиране.

Именно затова, МИГ Кирково-Златоград смята, че многофондово финансиране на Стратегиите за ВОМР е от изключителна важност за териториите на местните инициативни групи. МИГ Кирково-Златоград планира в местната стратегия за следващия програмен период да бъдат включени и мерки по програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

Вирни се горе