Регионални структури на МОСВ провериха сигнал за умряла риба в река Черна

Регионални структури на МОСВ провериха сигнал за умряла риба в река Черна

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян, Басейнова дирекция Източнобеломорски район и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) провериха сигнал за умряла риба в река Черна. Сигналът е получен вчера около 17 часа, като незабавно е сформиран екип от експерти, които след обход в урбанизираната част на град Смолян са установили наличието на мъртви екземпляри основно от вида Мряна и единични екземпляри Пъстърва.

При полевия анализ на взетите от местата с наличие на умряла риба водни проби, е констатирана висока стойност на pH - над 12. При извършена проверка на заустващия в Забатско дере, бетонов възел стопанисван от фирма „Дюлгер“ ООД е установено превишение на стойността на pH в точката на заустване. В близост до мястото на замърсяване няма други промишлени предприятия, формиращи отпадъчни води, зауствани в река Черна.

За допуснатото нарушение, на фирмата ще бъдат наложени административно-наказателни мерки.

Вирни се горе