Регионалната програма ще осигури заетост за 70 безработни лица от област Смолян

Регионалната програма ще осигури заетост за 70 безработни лица от област Смолян

„В условията на тежка пандемична обстановка, безработицата нарасна в страната, но въпреки всичко Правителството, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта намериха възможности и средства, с които отново да бъдат в полза на бизнеса, общините и държавните администрации“, заместник-областният управител Андриян Петров откри и ръководи проведеното днес заседание на Областната комисия по заетост. Фани Николова от ДРСЗ-Пловдив, каза че в следствие на кризата с коронавирус, в страната се увеличава броят на безработните и равнището на безработица през месеците март и април, но от май месец започва обратната тенденция към намаляването им и все повече увеличаване на заявените работни места и на постъпилите на работа и то най-вече в реалната икономика или така наречения първичен пазар на труда. „В област Смолян за месец май броят на регистрираните безработни е с 1% по-нисък в сравнение с предходния месец април, като през месец юни броят на безработните продължава да намалява с по-бързи темпове. Броят на безработните към края на май в областта е 7292 човека, а равнището на безработица, т.е. на регистрираните безработни е 12,5%. През месец май на работа са постъпили 697 човека, като 602-ма са постъпили в реалната икономика.“ Николова обърна внимание, че доста мерки се предприеха за подпомагане на бизнеса от страна на Правителството и една от тях е известната вече 60 на 40. „В Смолянска област от стартиране на процедурата по тази мярка са подадени 326 заявления от работодатели за 4791 работници и служители, а одобрени са 212 работодатели за 3121 лица.“, съобщи тя и доуточни, че останалите не са неодобрени, а някои заявления са в процес на разглеждане, някои неточни заявления са оттеглени и подадени наново. „Така, че този процес продължава и както се популяризира вече в медиите, ще продължи и след първи юли.“ „Всеки момент ще стартира една нова програма, която се казва „Заетост за теб“. По нея работодателите от частния сектор ще имат възможност да наемат лица за определен срок, като финансирането на работните места ще е за три месеца -–минимална работна заплата и осигуровки за сметка на работодателя. Работодателят ще има задължение да задържи персонала на работа поне още три месеца след изтичане на програмата. Заявленията по тази схема ще се подават в бюрата по труда. Общините не могат да кандидатстват по тази програма, но могат да кандидатстват общинските предприятия, които са регистрирани по търговския закон. Тази схема ще се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Предстои стартирането и на още мерки в посока увеличаване на заетостта и подпомагане на работодателите, които поетапно ще влизат в сила, включително от 01 юли ще има такива.“, каза в допълнение Фани Николова. Заместник-областният управител Андриян Петров представи предложението за Регионална програма за заетост на вниманието на членовете на Областната комисия по заетост за обсъждане. Тя е изготвено въз основа на предложенията на областната и на общинските администрации, по утвърден от министъра на труда и социалната политика образец . Предварително определеният ресурс за област Смолян е в размер на 210 444 лева. Срокът за изпълнение на дейности по програмата е заложен от 03 август до 30 ноември 2020 година. До указания срок – 17.06.2020 г., са постъпили общо 11 броя проектни предложения от всички 10 общини и 1 – от Областна администрация Смолян. Петров представи пред присъстващите кратко резюме на постъпилите проектни предложения, като уточни, че са разгледани и оценени всички. На база общия ресурс за областта и резултатите от оценяването, предложението за Регионална програма за заетост предвижда да обхване 32 населени места от всички 10 общински центъра на територията на област Смолян. Ще бъде осигурена заетост за 70 лица в продължение на четири месеца при пълна 8 часова заетост. След кратко обсъждане, членовете на комисията приеха единодушно Предложението за Регионална програма за заетост. Програмата предстои да бъде реализирана в 4 месечен срок след утвърждаване от Министерството на труда и социалната политика.

Вирни се горе