РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ - СМОЛЯН, С НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ

РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ - СМОЛЯН, С НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ

Регионална стопанска камара – Смолян стартира изпълнението на нов проект с акроним SCOPE (Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ "Балкани-Средиземно море 2014-2020“ със срок на реализация до септември 2021 г. Партньорите са общо 8 организации от 3 страни (Албания, България, Гърция).

Основната цел на проекта е подобряване състоянието на сухопътния товарен транспорт в региона на Балканите и Средиземно море. Сред другите основни цели са увеличаване възможностите за заетост и подобряване на регионалната конкурентоспособност на сектора.

За постигане на целите партньорите по проекта ще разработят транснационална, иновативна и пазарно-ориентирана платформа, която ще улесни споделените услуги в товарния автомобилен транспорт, чрез ефективно свързване на дейностите на изпращачи (товародатели) и превозвачи. В допълнение ще бъде разработен и симулатор за водачи на товарни автомобили. Платформата се очаква да предостави на потребителите си, по-специално МСП, достъп до нови пазари и клиенти. Предлаганите услуги ще бъдат с добавена стойност и ще отговарят на нуждите и изискванията на своите потребители.

В резултат на проекта, изпращачите (товародателите) ще имат по-добър достъп до услугите за товарен автомобилен транспорт, по-специално LTL пратки, които често са скъпи и непредпочитани от превозвачите. За превозвачите, употребата на платформата се очаква да доведе до по-добро използване на капацитета на автомобилния парк, подобрена ефективност на превозвания товар и използваното гориво, намаляване на празните курсове (пътуване без товар), подобрени приходи и реклама.

Първата среща на партньорите се проведе на 8 ноември в офисите на Гръцкия институт по транспорт в Солун, Гърция.

Вирни се горе