Разкриването на трапезарии в населените места е добра практика, смята кметът на Община Доспат

Разкриването на трапезарии в населените места е добра практика, смята кметът на Община Доспат

„За мен възможността всеки жител на Общината да се включи в социалната услуга „Топъл обяд“ във всяко населено място е добра практика“, това заяви кметът на Община #Доспат инж. Елин Радев. Услугата „Топъл обяд“ е разкрита през 2018 година и към момента продължава да се предоставя в общо седем населени места на Община Доспат. През годините числеността на потребителите на социалната услуга е достигала до 200, а към момента те са 140. Няма чакащи потребители, допълва Кметът на Общината.

Община Доспат подаде и ново проектно предложение за следващия програмен период, така че услугата няма да прекъсва съобщи още кметът на Общината.

Допустими целеви групи са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

  2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

  5. скитащи и бездомни лица;

  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

НСОРБ присъди награда на Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев – почетна грамота за споделяне на добри практики.

Ежегодните награди, които присъжда Националното сдружение на общините, са израз на признателност към общинските ръководства и администрации за активно участие в работата на Сдружението и неоценимия им принос за развитието на местната демокрация в България. Те са благодарност за партньорството и подкрепата, която получават местните власти.

Вирни се горе