Расте броят на потребителите ползващи услуги по проект "Патронажа грижа÷"

Расте броят на потребителите ползващи услуги по проект "Патронажа грижа÷"

Расте броят на потребителите в община Смолян, които ползват безплатните услуги по проект „Патронажна грижа+“. Броят им вече е над 190 – от 10 населени места в общината и всички квартали на град Смолян.

По програмата се възползват хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., както и лица от други уязвими групи, включително поставени под карантина заради пандемията. Патронажната грижа по проекта е интегрирана здравно-социална услуга, в която комплексно се извършват различни видове дейности за подкрепа на потребителя в дома му, общо до 2 часа дневно. Дейностите се осъществяват от деветнадесет домашни помощници, преминали през специално обучение. Здравните услуги се предоставят от медицинска сестра и рехабилитатор, специалист подсигурява психологическа подкрепа и консултиране при необходимост. Освен почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, по проекта е предвидена възможност и за допълващи дейности: доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Закупуването и плащането на сметките става със средства на потребителите. Трима работници за доставки по домовете извършват тази дейност в рамките на град Смолян и селата Момчиловци и Кутела. На тел. 0301 67653 и 0889 999 342 такава помощ може да потърси всеки, карантиниран заради Covid-19. Патронажната услуга е една от двете основни дейности по проекта. Втората основна дейност, чието изпълнение също стартира от 2021 година, е насочена към превенция разпространението на COVID-19 в осемте общински социални услуги, които са делегирани от държавата дейности.

За целта по проекта е нает неспециализиран персонал и се осигуряват необходимите лични предпазни средства, дезинфекционни материали и препарати. Потребителите в това второ направление на проекта са над 570 души.

Вирни се горе