Ръководството на ЮЦДП проведе среща с директорите на териториалните поделения

Ръководството на ЮЦДП проведе среща с директорите на териториалните поделения

Ръководството на ЮЦДП проведе среща с директорите на териториалните поделения Ръководството на ЮЦДП-гр. Смолян проведе среща с директорите на териториалните поделения. Във връзка с промените в Закона за горите, които касаят реда и начина на снабдяване на населението с дърва за огрев, ръководителите на териториалните поделения докладваха, че са проведени срещи с кметовете на общини и населени места в тази връзка. Уточнени са възможностите и има готовност за прилагане на новите правила, залегнали в Закона за горите.

Пазарните условия в началото на 2023 г. и изпълнението на разчетите за изминалите два месеца на годината, бяха другата дискутирана тема на срещата. Констатирано бе, че има пазарни смущения, но разчетите се изпълняват ритмично и резултатите са по-добри, в сравнение с тези за същия период на миналата 2022 година.

На срещата бяха обсъдени и промените в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, които касаят държавните предприятия, както и произтичащите от тях нови задължения относно провеждането на изпити за кандидат-ловците.

На срещата бяха обсъдени и други актуални въпроси, касаещи дейността на ЮЦДП-гр. Смолян.

Вирни се горе