Работната заплата е основен източник на доход на домакинствата в област Смолян през 2014 г.

Работната заплата е основен източник на доход на домакинствата в област Смолян през 2014 г.

През 2014 г. средният годишен общ доход на лице от домакинство в област Смолян е 5 315 лв., което е с 15.8% повече спрямо 2013 година. Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата – през 2014 г. тя формира 49.1% от общия доход на домакинствата, а през 2013 г. - 48.2%, съобщиха от Статистика Смолян. През 2014 г. пенсиите, както и в предходната година, са втория по значимост източник на доходи за домакинствата в областта. Те формират 23.1% от общия доход на домакинствата, докато през 2013 г. техният дял е 22.5%. Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 30.2% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2014 г., а през 2013 г. този дял е 29.1%.

През 2014 година домакинствата в областта са изразходвали 5 125 лв. средно на лице, което е с 19.8% повече от 2013 година. За храна са изразходвани 1 555 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 34.2% през 2013 г. на 30.3% през 2014 година. Увеличават се разходите за жилище, вода, електроенергия и горива с 5.6% спрямо 2013 година. Увеличение се наблюдава и при разходите за транспорт (с 50.3%), за здравеопазване (с 42.6%) и за свободно време, културен отдих и образование (със 105.3%). Намаляват разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия с 13.0%. Относителният дял на разходите за жилищно обзавеждане и поддържане на дома е 4.2%. Делът на разходите за съобщения е 3.7%, за облекло и обувки е 2.9%.

Вирни се горе