Работна среща на тема: „Ефективност и ефикасност на взаимодействието и сътрудничеството между РУО и училища от областта“ се провежда в Смолян

Работна среща на тема: „Ефективност и ефикасност на взаимодействието и сътрудничеството между РУО и училища от областта“ се провежда в Смолян

Смолянска област продължава да бъде сред първите в страната по устойчиво добри образователни резултати и показатели през последните години, според сравнителни данни на Института по публична администрация.

Коефициентът на записване на учениците в V–VII клас е един от най-високите в страната – 92% при средно 86% на национално ниво. Съотношението между броя на учителите и учениците в основното и средното образование е най-високото в страната – 130 учители на хиляда ученици (при 97 на хиляда ученици в страната) през последните три години. Дяловете на второгодниците - 0.20% и на напусналите основното и средното образование - 0.19 % са най-ниските в страната. Устойчиво висок процент (98,7%) на обхванатите деца и ученици на територията на област Смолян. Процентът ученици в област Смолян от уязвими групи е приблизително 0.50 %, сочат данните от анализа.

Акцентът в работата на РУО – Смолян е устойчивост на резултатите на учениците от националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Огромна роля за високите постижения в региона се дължи на педагогическите специалисти работещи в образователната сфера. Много важно е също така сътрудничеството между родители и учители. Чрез него, учителите усещат подкрепата на родителите, което им вдъхва увереност в ежедневната им работа като педагогически специалисти. Ежегодно, над 90% от учителите от област Смолян участват в различни квалификационни форми допринасящи за по-добрата им подготовка като педагогически специалисти. Организират се работни срещи с учителите по учебни предмети за представяне на положителните резултати и тенденции с цел преодоляване на допуснати пропуски и дефицити.

Работната среща по тема: „Ефективност и ефикасност на взаимодействието и сътрудничеството между РУО и училища от административната област“, организирана от Министерството на образованието и науката се провежда в контекста на националните образователни политики за ефикасно управление и участие в мрежи, за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Тези политики са насочени към трансформиране на стандартизирани подходи към управлението на образователната институция, с цел да се постигне управление, основано на креативност и иновации. Прилагането на националните политики на регионално ниво и на ниво училище е съобразно спецификите на региона и на образователните институции в него.

Във фокуса на работната среща ще бъде прилагането на нова парадигма за контролната дейност, която изисква тя да се съчетава с методическа подкрепа при прилагане на принципа на партньорство и съгласуваност. Паралелното протичане на контролната дейност с професионалната подкрепа на учителите, директорите, експертите от регионалното управление на образованието (РУО) е условие и предпоставка за усъвършенстване на училищните политики в условия на активно взаимодействие и сътрудничество между педагогическите специалисти в училището, от една страна, и експертите от РУО от друга.

В контекста на новата парадигма се откроява и осъществяването на контролна дейност в мрежа от училища. В тях може да се включат както училища от една и съща административна област, така и от различни области. Дейностите в мрежата са свързани с обмен на информация и ресурси, взаимодействие и общи цели, обмяна на успешни педагогически и управленски модели за повишаване на резултатите от обучението.

Работната среща цели в условията на позитивен организационен климат да се разработи синхронизиран подход, който да гарантира стимулиране на вътрешни институционални ресурси, свързани с по-високи резултати от обучението. В тази среда – учители, директори, експерти следва да обменят практики, да генерират варианти на решения за повишаване ефективността и ефикасността от съвместната работа. От самото начало на процеса проверяваните работят съвместно с проверяващите за разработване на индикатори, източници на информация и съотнасянето им към норми и училищни политики, свързани с основната цел – повишаване на резултатите от обучението. Срещата има за цел да се провокират организационни и педагогически практики, които да се фокусират върху форми на работа, които гарантират познаване личността на учениците и загриженост към техния напредък.

Чрез прилагането на този подход на преден план се извежда превенцията, която се проявява при подготовката на процесите и условията за тяхното протичане. Подобен тип контрол е известен още като „визов“ контрол – акт на съгласие да се извършат определени дейности от заинтересованите страни.

Основната цел на работната среща е да провокира проактивност на регионалното управление на образованието и училището за предстояща съвместна дейност с цел насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между всички участници в образователния процес и заинтересованите страни за повишаване на резултатите от обучението.

Смолян е началото на инициативата за работа в мрежа на училища и регионални управления на образованието с цел да се търсят общи решения спрямо спецификата на учениците, конкретния социално-икономически контекст и да се гарантира в по-висока степен загриженост към напредъка им. Мрежата следва да бъде развита на регионално ниво, но и на ниво училища от други региони. Предстои, освен училища от Кърджали да се включат училища от Търговище и Варна. Тази организация на работата предполага дефиниране на организационната структура като „мрежа в мрежата“, което разширява кръга от възможности за обмяна на практики, решения и вариации по тях. Дейностите се предвижда да продължат до края на настоящата. година.

Alternative txt

Alternative tt

Вирни се горе