Обява

Обява

ОБЯВЕН Е КОНКУРС ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ /ОДМВР-СМОЛЯН/ В ОТДЕЛ „ГОВОРИТЕЛИ НА СТРУКТУРИ НА МВР“ ПРИ ДИРЕКЦИЯ „ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ – МВР

Със заповед от 25.02.2021г. на министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за една вакантна длъжност „старши експерт /ОДМВР-Смолян/“ в отдел „Говорители на структури на МВР“ при дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността „ – МВР. Изискване към кандидатите е да имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионален опит една година и/или минимален ранг V младши. Кандидатите трябва да са български граждани, да са навършили пълнолетие, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани, да отговарят на минималните изисквания за, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. Конкурсът ще е проведе на два етапа – практически изпит и интервю. Необходимите документи са подробно изброени в обявление №8121р-3588/26.02.2021г., публикувано на интернет-страницата на МВР. Документите може да се подават лично от кандидатите, чрез пълномощник на адрес гр. София, ул. “Шести септември“ №29, приемна на МВР всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. Също така документи може да се подават по електронен път на електронен адрес: konkursi-zdsl@mvr.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17 ал.3 т.1 от НПКПМДСл следа да бъдат подписани с електронен подпис. Срокът за подаване на документи е десетдневен и изтича 08.03.2021г. Телефони за допълнителна информация – 02/982 2042 и 02/982 23686.

Вирни се горе